Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M. L.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Klenčí pod Čerchovem

Datum zahájení: 30.5.2014   Datum ukončení: 30.11.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.6.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 9 801 892 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 15 477 791 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 9 226 770 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Vícekolejný přejezd leží na jednokolejné trati č. 184 Domažlice - Planá u Mariánských Lázní v km 11,495 v těsné blízkosti dopravny Klenčí pod Čerchovem. Železniční trať zde kříží silnici II.třídy č.189 v silničním km 3,354 – mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem - Draženov. Z důvodu vzrůstajícího dopravního zatížení byl dosavadní technický stav přejezdu v km 11,495 nevyhovující a dnem 4.10.2016 přejezd ztratil průkaz způsobilosti. Dopravní moment přejezdu je vyšší než 10.000. V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Tohoto cíle bylo dosaženo náhradou technologie ventilových kolejových obvodů za bezpečnější technologii počítačů náprav se směrovými výstupy, díky níž bylo možné na přejezdu zavést pozitivní signalizaci. Silniční vozidla mohou jezdit přes přejezd bezpečně rychlostí 50km/hod. Tuto rychlost mohou dosahovat také díky rekonstruované konstrukci přejezdu, která je celopryžová.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: