Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Bošilec, Dynín, Ševětín, Veselí nad Lužnicí

Datum zahájení: 1.4.2014   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.5.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 655 442 661 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 206 483 115 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 476 911 363 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Stavba "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice" je jednou ze souboru staveb IV. tranzitního železničního koridoru. Řešený úsek byl součástí stávající jednokolejné trati elektrizované střídavou trakční soustavou 25kV 50Hz. Traťová rychlost v úseku byla 100 km/h. V žst. Dynín bylo modernizováno veselské zhlaví a provedeny úpravy stávajícího kolejiště. Byl vybudován nový provozní objekt pro dopravní kancelář a technologická zařízení v blízkosti dnešní výpravní budovy. Úrovňový přechod za Dynínem byl zrušen, traťový úsek zdvoukolejněn, oblouk u Horusických blat přeložen a na přeložce vybudován velký mostní objekt pro křížení biokoridoru. Úrovňový přejezd v Horusicích byl zdvoukolejněn a vybaven novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Žst. Horusice byla přestavěna na zastávku s vnějšími nástupišti s přístřešky pro cestující.

Základním cílem stavby byla modernizace úseku podle "Směrnice generálního ředitele SŽDC č.16/2005". V případě řešeného úseku se jednalo zejména o následující požadavky:

  - dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC (dostatečná únosnost železničního spodku a umělých staveb spodku - mosty, propustky),
  - zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla (vzdálenost staveb na a podél trati - mosty, zdi, pozemní stavby, trakce, zastřešení nástupišť, návěstidla, ...),
  - zajištění požadované propustnosti (požadavky dopravní a provozní technologie na rozsah a kvalitu drážních zařízení, zajištění kapacitní trati a stanice),
  - zvýšení bezpečnosti provozu instalací odpovídajícího a moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,
  - dílčí zvýšení traťové rychlosti,
  - vybavení stanic a zastávek novými nástupišti (výška nástupiště 550 mm nad temenem kolejnice).
Zároveň bylo sledováno zabezpečení technických parametrů trati a zařízení pro zajištění Interoperability v rámci začlenění úseku do evropského železničního systému včetně umožnění užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: