Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Jankovice

Datum zahájení: 16.12.2013   Datum ukončení: 31.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.6.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 10 035 081 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 16 424 652 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 9 621 943 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil náhradu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor v místě úrovňového křížení se silniční komunikaci v obci Jankovice novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením. V souladu s ČSN 34 2650 ed. 2 je realizováno PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné) kategorie 3ZBI reléového typu s elektronickými prvky, s pěti výstražníky a dvěma polovičními závorami. Byla realizována pozitivní signalizace (tj. bílé světlo). Ovládání přejezdového zařízení je prováděno automaticky jízdou kolejových vozidel s možností místního ručního ovládání ze skříňky místního ovládání umístěné na reléovém domku. Automatická činnost přejezdového zařízení  částečně využívá nově vybudované počítače náprav a z části stávající, které byly přemístěné do nových poloh. Indikace o stavu přejezdu a ovládání jsou umístěny v dopravní kanceláři v žst. Bystřice pod Hostýnem, kde je možno zavést dopravní klid na přejezdu. V rámci stavby byla provedena nezbytná kabelizace. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávající asfaltové přejezdové konstrukce. Nová přejezdová konstrukce šířky 9,6m včetně přechodu pro pěší je celopryžová se závěrnou zídkou tvaru T.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: