Zavedení mobilní digitální sítě pro lokomotivy AWT a.s.


Příjemce:
Advanced World Transport, a.s.

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.10.2012   Datum ukončení: 31.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 5 703 075 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 20 086 000 Kč
Základní informace o projektu:
V rámci přiblížení českého železničního systému úrovni definované TSI-CCS se hlavní tratě TEN-T vybavují evropským systémem řízení železniční dopravy. Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC) proto k tomu vydala legislativní dokumentaci, kde předepisuje dopravci provozovat na těchto tratích jen  lokomotivy s modulem GSM-R. 
Náplní projektu bylo vybavení 56 lokomotiv určených pro zajištění vozby nákladních vlaků po tratích TEN-T modulem GSM-R.
Z toho 40 lokomotiv bylo vybaveno analogovou radiostanicí VS47 a v rámci projektu bylo dovybaveno modulem GSM-R.
Dalších 16 lokomotiv muselo být osazeno nově radiovou komunikační soupravou.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: