Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Úvaly, Tuklaty, Rostoklaty, Praha-Běchovice, Praha-Klánovice

Datum zahájení: 17.10.2013   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 21.1.2014

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 3.5.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 196 204 042 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 087 008 938 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 032 423 842 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby bylo řešení úseku trati ŽST Úvaly - Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice os. n. Do řešení byla zahrnuta i část tratí Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice vjezdová kolej a Praha Běchovice odbočka Blatov - Praha Běchovice odjezdová kolej, které jsou podle sdělení MD č. 111/2004 Sb. též zařazeny do evropského železničního systému TEN-T. Byla provedena rekonstrukce železničního svršku, včetně odvodněni. Na základě výsledků geotechnického průzkumu byla provedena sanace a zvýšení únosnosti železničního spodku. Byla provedena rekonstrukce železničních mostů, podchodů, propustků, opěrných zdí, výstavba nového podchodu v zast. Praha Klánovice. Byly vybudovány nové návěstní lávky, nová nástupiště v ŽST Úvaly a zast. Praha Klánovice, přístřešky a přístupy na nástupiště. Dále bylo vybudováno nové trakční vedení. Byla provedena pokládka energetických, sdělovacích, zabezpečovacích a optických kabelů podél tratě, výstavba traťového zabezpečovacího zařízení včetně osazení návěstidel a sdělovacího zařízení pro cestující. Byly provedeny přeložky a úpravu dotčených inženýrských sítí a zařízení. Byla provedena rekonstrukce stávající technologické budovy pro umístění železniční technologie a stavební úpravy ve stávající výpravní budově ŽST Úvaly a rekonstrukce stávající trakční měnírny Běchovice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšeni železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Došlo ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, uvedení železničního svršku a spodku do normového stavu, snížení nákladů na údržbu. Z hlediska "Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky" byly implementovány všechny hlavní parametry, resp. zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR a zmodernizovaná trať bude splňovat požadavky TSI.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: