Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Albrechtice

Datum zahájení: 1.5.2014   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.12.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 109 115 486 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 181 480 547 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 93 577 059 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Jednalo se o neveřejnou neliniovou dopravní stavbu. Účelem byla transformace elektrické energie z distribuční sítě o napětí 22kV na parametry potřebné pro napájení trakčního vedení 3kV přilehlých tratí. Nová stavba a areál trakční napájecí stanice byl vybudován poblíž stávajícího zařízení.
Výstavba nové TNS byla nezbytná z důvodu zajištění napájení přilehlé tratě, neboť současně provozovaná PTNS (převozná), zde fungovala jako provizórium již cca 20 let a její technologie byla na hranici životnosti. V případě, že by nebyla stavba realizována, bylo zde reálné riziko, že nebude provoz na silně vytížené trati (zejména nákladní dopravou) moci být realizován v elektrické vozbě.
Nová budova trakční měnírny, ve které byla osazena silnoproudá technologie, je přízemní, částečně podsklepený zděný objekt, se sedlovou střechou . Půdorysná plocha 13,25 x 24,75 m. V objektu je zřízena nová kabelizace, telekomunikační zařízení, elektrická požární a bezpečnostní signalizace.

V žst. Albrechtice došlo ke zkrácení kusé koleje č. 8a v žst. Albrechtice v délce 84m, byl zde zřízen kabelovod pro vedení kabelů sdělovací a silnoproudé technologie. V těsné blízkosti trakční měnírny je  asfaltová zpevněná plocha a současně byly provedeny chodníky na okraji měnírny a při vjezdu do areálu TM. Areál měnírny byl oplocen.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T.

Realizací projektu bylo modernizováno stávající technologické zařízení, které již morálně i technicky zestárlo a pouze intenzivní údržbou bylo uchováno v provozu. Neplnilo nové požadavky na ekologickou ochranu, spolehlivost napájení trakčního vedení, bezpečnost osob, elektromagnetickou kompatibilitu, požadavky na komunikaci s elektrodispečinkem apod. Především však novým požadavkům již neodpovídalo dimenzování zařízení a instalovaný výkon. Pokud by záměr nebyl realizován, bylo  ohroženo zajištění provozu v požadovaném rozsahu a plynulosti. Nová technologie je navíc schopna plně dálkově komunikovat s pracovníky dohledu a případné mimořádnosti v jejím provozu budou obratem řešeny pracovníky údržby. Zprovoznění nové trakční napájecí stanice Albrechtice zvýšilo bezpečnost provozu, jelikož je schopna v případě nouze díky propojenosti systému částečně zajistit i napájení tratí, které k měnírně přímo nepřiléhají a tím zajišťovat plynulost provozu páteřních sítí nadnárodního měřítka.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: