Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha 9, Praha 10, Praha-Dolní Měcholupy, Praha 15

Datum zahájení: 31.12.2013   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.12.2013

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 13.12.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 573 896 987 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 003 469 872 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 569 704 135 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Začátek stavby byl v km 175,400 před žst. Praha-Hostivař ze směru od Českých Budějovic, kde stavba navazovala na již zrealizovanou stavbu IV. TŽK "Optimalizace trati Strančice - Praha-Hostivař". Konec stavby byl v km 177,540 v mezistaničním úseku. Byla provedena celková rekonstrukce kolejiště žst. Praha-Hostivař, která vycházela ze zpracované dopravní technologie a z potřeb železničního provozu. Byly upraveny hlavní průjezdné koleje, předjízdné koleje i koleje č. 8, 10 a 12 s dostatečnou užitečnou délkou (min. 650 m) pro zastavení nákladních vlaků. Na benešovském zhlaví byl do nového kolejiště napojen soubor stávajících vlečkových kolejí. Za žst. Praha-Hostivař (v úseku Praha-Hostivař - odb. Záběhlice) byla provedena úprava koleje do žst. Praha-Malešice a byla zde provedena i územní rezerva pro 2. kolej.

Ve stanici jsou 2 ostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 0,55 m nad temenem kolejnice. Přístup na nástupiště je zajištěn novým podchodem a přístupovými chodníky. U výstupu z podchodu, směrem ke konečné zastávce tramvají je objekt pro odbavování cestujících. Podchod byl vybudován s vazbou na stávající MHD v ulici Plukovníka Mráze a propojuje i území severně od nádraží do ulice U Pekáren.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cíle projektu bylo:

- zvýšení kapacity dráhy ve velmi zatížené části IV. TŽK, zejména s ohledem na vlaky do kontejnerového terminálu v Praze Uhříněvsi,

- odstranění vzájemné závislosti poloh vlaků opačných směrů zaviněné současným úrovňovým přístupem na nástupiště žst. Praha-Hostivař,

- odstranění kolize časových poloh regionálních a dálkových vlaků, které se zde nyní dojíždějí a tím vzájemně zdržují,

- dosažení traťové třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti UIC GC,

- zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení přepravní doby,

- zvýšení bezpečnosti cestujících, zajištění přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zkvalitnění a zkrácení přestupních vazeb,

- náhrada zařízení a staveb provozně nespolehlivých a zastaralých.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: