Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha 6, Praha 7

Datum zahájení: 30.11.2012   Datum ukončení: 28.2.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.12.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 706 729 208 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 208 429 612 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 633 130 378 Kč (k 9.12.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem optimalizace úseku byly dvě železniční stanice (Praha-Bubeneč a Praha-Holešovice) a krátký traťový úsek mezi nimi, procházející oblastí Královské obory. Součástí žst. Praha-Holešovice je odbočka Stromovka a část úseku směrem k nádraží Praha-Bubny (Masarykovo n.).
Vedle komplexní modernizace stávajících železničních staveb a zařízení (celková modernizace kolejiště a trakčního vedení, instalace nového zabezpečovacího zařízení, rozvodů a technologie silnoproudého zařízení, rekonstrukce celkem 8 mostních objektů) na úroveň odpovídající požadovaným technickým parametrům bylo hlavní koncepční změnou na celé trase vybudování nové zastávky Praha-Podbaba, situované blíže k přestupnímu uzlu MHD, se 2 novými nástupišti o délce 220 m, rozdělenými novým podchodem. S tím souviselo  zrušení nástupiště v železniční stanici Praha-Bubeneč, rekonstrukce stávajícího kolejiště včetně jeho zjednodušení a investice zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu a informovanosti cestujících. Konfigurace kolejiště a nástupišť v žst. Praha-Holešovice se nezměnila.

Realizace projektu v navržené podobě umožnila dosažení výše identifikovaných cílů, zejména tedy celkové optimalizace trati ve smyslu jejího zatížení, prostorové průchodnosti a zvýšení traťové rychlosti. Hlavním přínosem projektu a účelem modernizace bylo tedy zlepšení technických parametrů tratě do takové podoby, aby kvalitativně odpovídala zařazení do mezinárodní železniční sítě TEN a sítě národních tranzitních železničních koridorů stejně jako navazující síť.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. Zvýšení bezpečnosti provozu bylo dosaženo instalací moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: