Technické zabezpečení činností řídícího orgánů - MD


Příjemce:
Ministerstvo dopravy

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2007   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.7.2007

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 142 177 557 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 167 267 866 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 127 959 801 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt byl zaměřen na zajištění odborné asistence ŘO a  příjemcům, kteří nedisponovali vlastní odbornou  a nebo administrativní kapacitou. Důvodem posílení administrativní kapacity příjemců prostřednictvím technické asistence byla také velká náročnost přípravy projektů OPD.
Součástí projektu bylo i financování mzdových prostředků pracovníků hrazených z technické asistence operačního programu a plateb s tím spojených  (zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací, příspěvky FKSP).
V případě, že ŘO  nedisponovala dostatečnou kapacitou z důvodu navýšení počtu pracovníků ŘO, z projektu byl financován pronájem administrativních prostor a s tím související vybavení a údržba těchto prostor.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další oblastí realizace projektu bylo nezbytné externí zajištění činností pro zkvalitnění implementace OPD (např. materiální zabezpečení ŘO). V případě materiálního zabezpečení ŘO OPD se jednalo o výdaje spojené se zajištěním vozidel, nákupy softwarového vybavení, kancelářských potřeb a odborné literatury,  pořízení výpočetní, komunikační  a kancelářské techniky. S výše zmíněnými  nákupy byly spojeny další finanční prostředky a to na zabezpečení bezproblémového provozu, údržby (nákup paliv do vozidel a jejich údržba, údržba techniky) a také financování zajištění technických prostředků a služeb pro zabezpečení monitoringu OPD, a nebo na provozování informačního systému.
Současně z projektu byly financovány aktivity zaměřené na metodickou podporu a organizačně technické zabezpečení této oblasti.


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: