Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.3.2013   Datum ukončení: 31.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 16 845 773 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 48 323 906 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 16 845 773 Kč (k 30.9.2022)
Základní informace o projektu:
Realizace projektu zajistila implementaci funkcí subsystémů TSI TAF, které nebyly zajištěny v rámci 1. fáze projektu OPD. Jedná se o funkce, které přímo souvisí s aktuálním stavem evropské implementace TSI TAF:
- napojení na společné centrální číselníky a využívání společného evropského komunikačního prostředku Common Interface,
napojení na centrální IS pro sledování pohybu mezistátních vlaků RNE TIS (Train Information system),
- dopracování funkcionalit TSI TAF v IS operativní řízení,
- úprava vnitřních procesů operativního řízení tak, aby bylo reálné naplnit funkcionality TSI TAF definované pro rozhraní s dopravci a ostatními provozovateli infrastruktur a došlo tak ke zvýšení jakosti služeb provozovatele dráhy pro dopravce v oblasti zajištění bezpečné jízdy vlaku.
Došlo tak k doplnění funkcionalit TSI TAF, které zajišťuji správné rozdělení kompetencí mezi dopravce a provozovatele infrastruktury a k nastavení workflow, které plně koresponduje s požadavky TSI TAF. Tím bylo dosaženo plné interoperability české železniční infrastruktury a ke zjednodušení přístupu dalších evropských dopravců na český dopravní trh, což  se mohlo následně odrazit ve zvýšení dopravních výkonů železniční dopravy. Projekt se týkal následujících oblastí, které musí být zapracovány jednotlivých IS SŽDC:
- Oblast 1 - Napojení na Common Interface
- Oblast 2 - Napojení na centrální referenční soubory (číselníky)
- Oblast 3 - Napojení na RNE TIS (Train Information System)
- Oblast 4 - Úpravy IS pro operativní řízení
- Oblast 5 - Zajištění provázání identifikace vlaku v GSM R a v TAF TSI

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: