Upgrade informačních systémů ČD Cargo, a.s. ve vazbě na TSI TAF


Příjemce:
ČD Cargo

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.7.2013   Datum ukončení: 31.12.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 47 929 585 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 171 787 325 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 33 344 367 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Cílem realizace dílčích implementačních projektů v rámci projektu bylo doplnit systém o nové moduly, které umožňují komplexní naplnění požadavků TSI-TAF, projektem bylo dotčeno celkem 10 oblastí TSI-TAF.
Oproti stávajícímu stavu bylo realizací dosaženo:
- způsob dodávání dat elektronickou cestou prostřednictvím upgradovaných informačních systémů je oproti distribuci současnými aplikacemi mnohem jednodušší, rychlejší a efektivnější. Zohledňuje i možnost elektronické výměny dat se zahraničím.
- rozšíření jednotného datového skladu o další atributy všech sledovaných objektů (vůz, vlak, objednávka, zásilka, lokomotiva, strojvedoucí ve vazbě na obchodní případ atd.) zaručuje dostupnost dat o jejich využití a zajišťuje možnost přiřazení jejich skutečných nákladů a tržeb jednotlivým obchodním případům.
- další rozšíření prostoru pro zvýšení podílu přímo přiřaditelných nákladů k obchodnímu případu za využití užších datových vazeb mezi systémy pro přiřazování lokomotiv, strojvedoucích, zaměstnanců ve stanicích a vozů na realizaci přepravy (vazba objednávka - tedy obchodní případ - přidělené vozy - použité trasy a vlaky - přidělené lokomotivy a strojvedoucí atd.)
- rychlé přenesení plánu do reálného provozu s ohledem na znalost prognózy jízd vlaků a vlivu omezení infrastruktury a snížení prostoru pro operativní zásahy (a tím možnost chyby). Na základě dat z reálného provozu  existuje možnost rychlé změny plánu, což vede k úspoře vystavovaných kapacit.
- zkvalitnění přepravy zásilek v souvislosti s dalším zpřesněním místenkování
- splnění požadavků správce železniční dopravní infrastruktury v souvislosti s normou TSI-TAF u všech vlaků
- pokračování technické modernizace současných systémů, která zajišťuje dostupnost a bezpečnost železniční dopravy

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: