Vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s., systémem GSM-R - 2.etapa


Příjemce:
České dráhy, a.s.

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 17.9.2012   Datum ukončení: 30.6.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 69 402 500 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 202 860 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 69 402 500 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Předmětem projektu "Vybavení kolejových vozidel Českých drah systémem GSM-R - 2.etapa" bylo pořízení mobilních terminálů GSM-R, které jsou nezbytnou součástí jednotného evropského systému ERTMS, do 430 vozidel v majetku Českých drah, a.s., které jsou určeny k pravidelnému provozu po síti TEN-T (v ČR se jedná o tranzitní železniční koridory). Projekt zároveň navazoval na 1. etapu, která byla realizována v letech 2011-12 s využitím prostředků Operačního programu Doprava a díky dalším 430 ks vybavených vozidel ve 2. etapě cílil na dovybavení celého vozového parku zajíždějícího na tratě TEN-T, což umožnilo plynulý a efektivní provoz vozidel na tratích v ČR a jejich operativní využití dle požadavků objednatelů dopravy. Oproti 1. etapě byla tato založena na jednotné technické platformě, v rámci které bylo v rozmezí let 2013-14 vybaveno 430 hnacích vozidel mobilními terminály GSM-R s takzvaným multiaplikačním terminálem (TRD - 10" displej) odpovídající vyhlášce UIC 612-4.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: