Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Ústí nad Orlicí

Datum zahájení: 14.12.2012   Datum ukončení: 31.7.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.10.2013

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 15.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 763 623 973 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 381 577 252 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 701 627 475 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Z důvodu odstranění propadu rychlosti na 70 km/h stavba obsahovala přeložku tratě v prostoru Mendrik, která umožnila zvýšení rychlosti až na 160 km/h pro soupravy s naklápěcí technikou. Přeložka byla  vedena z důvodu zátopového území na soustavě tři mostů přes řeky Třebovka a Tichá Orlice a přes silnici II/315.
Ve stanici byly zrušeny dva úrovňové železniční přejezdy, které byly nahrazeny podchodem pro pěší a cyklisty a novým komunikačním napojením městské části Kerhartice. Vzhledem ke změně v přístupu ke stanici bylo vybudováno i nové přednádraží se zastávkami hromadné dopravy a parkovištěm pro dopravu individuální.
Ve stanici byla vybudováno nová mimoúrovňová nástupiště s bezbariérovým přístupem podchodem pro cestující.
Rekonstruovány byly všechny mostní objekty. Nové mostní objekty jsou na přeložce Mendrik a jako náhrada za rušené úrovňové železniční přejezdy.
Z hlediska pozemních objektů je nejvýznamnější nová provozně technologická budova pro řízení provozu a pro umístění drážních technologií. Cestujícím  slouží stávající výpravní budova spolu se vstupním objektem na druhé jižní straně kolejiště u vstupu do podchodu pro cestující.
Stavba byla doplněna o protihlukové stěny a individuální protihluková opatření podle zpracované Hlukové studie.
Stanice byla vybavena novým zabezpečovacím zařízením - elektronickým ústředním stavědlem. V rámci projektu stavby byl  nasazen sytému ERTMS v souladu s ustanoveními bodu 7.2.3 s tím, že subsystém je vybaven funkcemi a rozhraními třídy B podle TSI CR CCS, přílohy B a montážní připraveností pro třídu A.

Stanice je také vybavena novým sdělovacím zařízením (přenosové a telekomunikační systémy) spolu s rozhlasovým zařízením, informačním systémem pro cestující a kamerovým systémem. Přenosový systém GSM-R byl ve stanici již vybudován.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Současná technická úroveň posuzované železniční infrastruktury nebyla vyhovující, ať už po stránce traťových rychlostí, úrovně zabezpečení přejezdů, zabezpečovacího zařízení staničního i traťového, průjezdného průřezu, traťových tříd, atd. Oblast zabezpečovacího zařízení byla klíčová, neboť zastaralé systémy zvyšují podíl lidského činitele. To má za následek vyšší nákladovost železniční dopravy a především vyšší riziko nehod. Rovněž průběžná obnova dopravní cesty byla nedostatečná. Dlouhodobě tak docházelo k celkovému zhoršování technického stavu.
 

Realizací projektu došlo k odstranění propadu rychlosti na trati, odstranění dvou nebezpečných úrovňových železničních přejezdů a dosažení třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC. Železniční uzel byl vybaven novým moderním elektronickým zabezpečovacím zařízením. Byly odstraněny dosluhující stavební objekty a technologické soubory. Zvýšila se bezpečnost dopravy, snížilo se významně riziko nehod a došlo k úspoře provozních nákladů a nákladů na údržbu infrastruktury.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: