Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Nedakonice

Datum zahájení: 21.12.2012   Datum ukončení: 31.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 17.6.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 55 799 893 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 101 080 007 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 44 956 950 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Trakční napájecí stanice (TNS) Nedakonice byla vybudována roku 1985. Tvořila důležitý napájecí bod pro 2. TŽK zajišťující napájení pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu dvou trakčních soustav - 3 kV DC a 25 kV AC, 50 Hz. Původně instalovaná technologická zařízení byla nevyhovující a ohrožují bezpečnost a spolehlivost železničního provozu. Tato zařízení nebylo možné udržovat v plně funkčním stavu vzhledem k jejich morální a fyzické zastaralosti. V roce 2008 byla pro zachování provozuschopnosti provedena rekonstrukce přístrojových transformátorů proudu a velmi vysokého napětí (vvn). V rámci stavby byla provedena rekonstrukce rozvodny 110 kV, tj. v technologické části došlo k rekonstrukci přístrojového vybavení vvn v jednotlivých polích, armatur, spojovacího vedení, uzemňovací soustavy, souvisejících kabelových rozvodů vysokého a nízkého napětí, systému kontroly a řízení, technologie vlastní spotřeby, vazby na dálkovou řídicí techniku včetně zajištění přenosu po optických přenosových cestách na příslušné elektrodispečinky. Ve stavební části byly rekonstruovány hlavní a pomocné ocelové konstrukce jednotlivých polí 110 kV, základové patky, kabelové kanály a stanoviště transformátorů včetně jejich elektroinstalace. Stanoviště stávajících transformátorů byla zastřešena, dešťové srážky byly svedeny do nově zbudované vsakovací jímky. Stávající záchytné olejové jímky byly přebudovány na havarijní jímky pro záchyt 100 % objemu oleje transformátoru. Původní hlavní olejová jímka byla zrušena. Provedena byla rovněž rekonstrukce štěrkové plochy rozvodny, oplocení rozvodny a silniční panelové plochy okolo provozní budovy v areálu napájecí stanice. Rekonstrukce TNS Nedakonice je základním předpokladem pro udržení bezpečnosti a plynulosti vnitrostátní i mezinárodní dopravy na 2. TŽK. Realizace stavby přinesla snížení nákladů na provoz, údržbu a eliminaci ekologické zátěže v areálu TNS.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: