Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Křížanov

Datum zahájení: 15.3.2013   Datum ukončení: 30.11.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.2.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 54 628 129 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 91 411 636 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 53 153 489 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD. Hlavním cílem stavby bylo dosažení normových parametrů zařízení dráhy, zejména železničního svršku a spodku, požadované třídy zatížení a prostorové průchodnosti pro umožnění bezpečné jízdy stanovenou traťovou rychlostí a tím zajištění bezpečnosti dopravy. Součástí stavby byla i rekonstrukce elektrického ohřevu výměn a rekonstrukce venkovních částí zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace, vyvolané rekonstrukcí zhlaví.
Nová trasa odpovídá původnímu stavu, nedošlo k žádným zásadním změnám směrové ani výškové polohy koleje. Rychlost je v celém upraveném úseku rekonstrukce 100 km/h. Pro výhledovou traťovou rychlost byla konstrukce zhlaví navržena pro 110 km/h v hlavních kolejích a 50 km/h v předjízdných kolejích. Při stavbě bylo provedeno odvodnění rekonstruovaných kolejí ke zlepšení parametrů železničního spodku, prodloužení životnosti a zjednodušení údržby koleje.
Po realizaci stavby jsou parametry trati následující:
- traťová rychlost 100 km/h (výhled 110 km/h po úpravě traťových oblouků za zhlavím směrem na Havlíčkův Brod)
- traťová třída zatížení D4
- hmotnost na nápravu 22,5 t
- prostorová průchodnost Z-GC (GC)


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Železniční stanice Křižanov leží na celostátní dvoukolejné elektrizované trati Brno - Havlíčkův Brod, definiční traťový úsek (TUDU) 2031 H1. Ze stanice odbočuje odbočná trať se sousední stanicí Velké Meziříčí. Hlavní trať je elektrifikována střídavou jednofázovou trakční soustavou 25kV. Traťová rychlost je 100 km/h. Trať je pravostranně pojížděná a je provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D2.

Železniční svršek byl z let 1974 a 1980, výhybky byly vybaveny z části hákovými a částečně čelisťovými závěry. Kolej v rozsahu rekonstrukce je nyní bezstyková. Stanice je zabezpečena staničním reléovým zabezpečovacím zařízením, v přilehlých mezistaničních úsecích Vlkov - Křižanov - Sklené nad Oslavou je univerzální obousměrný autoblok, v úseku Křižanov - Velké Meziříčí je releový poloautoblok.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: