Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Tábor, Chotoviny, Sudoměřice u Tábora

Datum zahájení: 1.4.2013   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.3.2013

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 20.10.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 203 248 440 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 333 583 115 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 121 227 442 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Traťový úsek Tábor – Sudoměřice u Tábora byl jednokolejný a elektrifikovaný střídavou proudovou soustavou. Úsek trpěl nedostatečnou údržbou, která vedla v některých místech k omezení rychlosti. Jednokolejné uspořádání trati v nepříznivých směrových poměrech bylo omezujícím prvkem pro zvýšení kapacity přepravy a rychlosti jízdy. Řídící a komunikační vybavení bylo zastaralé a jeho obsluha a údržba nákladná. Tato situace vedla k tomu, že tato trať nebyla schopna poskytovat adekvátní úroveň služeb ve spojení hlavního města Prahy a jižních Čech a zároveň pojmout zvýšený objem přepravy (osobní a nákladní), který by nastal při posílení vztahů se sousedním Rakouskem. Stavba zdvoukolejnila stávající jednokolejný úsek spolu s přestavbou stávajících kolejišť v dopravnách Čekanice, Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. Vedení trasy v úseku Tábor - Chotoviny v podstatě sleduje původní polohu hlavní traťové koleje. V úseku Chotoviny - Sudoměřice u Tábora byly provedeny dvě výrazné směrové přeložky trati. Na první z nich bylo zřízeno přemostění křížené dálnice D3 délky 100 m přímo navazující na mostní estakádu délky 450 m, na druhé nový dvoukolejný tunel délky 430 m. Přeložky trati znamenají její zkrácení o cca 448 m. V minulosti byl traťový úsek provozován rychlostí 80 km/h. Modernizace trati umožnila v úseku Chotoviny (mimo) - Sudoměřice u Tábora (mimo) rychlost 160 km/h. Úpravou stávající výhybny Čekanice došlo k jejímu začlenění do stanice Tábor a v jejím obvodu se bezpečně napojila i přípojná lokální trať Tábor - Písek - Ražice. Stanice Chotoviny byla upravena pro situování nových nástupišť. Žst. Sudoměřice byla zrušena a slouží jako zastávka. Kromě umělých staveb byla provedena rekonstrukce železničního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce trakčního vedení, silnoproudých rozvodů a trakční transformovny Chotoviny. Na komplex těchto činností navazovaly úpravy dalších zařízení, s nimiž přichází do styku cestující veřejnost, tj. mimoúrovňové přístupy pro osoby se sníženou pohyblivostí, úrovňové přejezdy apod. Nedílnou součástí stavby byly i úpravy omezující působení hluku ze železničního provozu formou protihlukových stěn a individuálních opatření na jednotlivých objektech.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: