Rekonstrukce žst. Olomouc


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Olomouc

Datum zahájení: 24.9.2013   Datum ukončení: 31.8.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.12.2012

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 9.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 334 565 320 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 086 722 340 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 250 795 325 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Předmětem stavby byla rekonstrukce kolejiště žst. Olomouc (přednádraží, vnitřní nádraží a osobní nádraží). Traťová rychlost v úseku přednádraží je po rekonstrukci do 160 km/h, v osobním nádraží do 140 km/h. Byla provedena rekonstrukce žel. svršku v celkové délce 16 777 m a 96 ks výhybek. Na základě výsledků geotechnického průzkumu byla provedena sanace železničního spodku vč. nového odvodnění. Byla provedena rekonstrukce 3 mostních objektů, stávajícího podchodu a 2 propustků. Jižní podchod byl vyústěn na nové ostrovní nástupiště a byly upraveny výstupy na nástupiště, včetně výtahů. Hlavní koridorové koleje jsou vedeny přes osobní nádraží v nové poloze, čímž se získává větší vyváženost mezi sudou a lichou kolejovou skupinou, při posílení liché kol. skupiny o jednu kolej. Zhlaví v přednádraží a osobním nádraží byly přeuspořádány tak, aby se zabránilo zbytečnému přechodu vlaků a posunování. Byla vybudována nová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem. Bezbariérový přístup cestujících k nástupištím je zajištěn jižním podchodem s výtahy. Všechna nástupiště byla nově zastřešena. Byly zrekonstruovány silnoproudé rozvody, osvětlení žel. stanice a trakční vedení. Bylo zřízeno elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště. Ve stavbě byla provedena příprava pro implementaci ERTMS/ETCS dle národního plánu nasazení ERTMS. Použité zabezpečovací zařízení umožňuje rozšíření o zařízení jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS. Byla vybudována nová místní kabelizace, sdělovací zařízení vč. informačního systému a dispečerská řídící technika. Byl rekonstruován stávající a vybudován nový kabelovod v celkové délce 3549 m. Byly rekonstruovány trafostanice, které jsou osazeny novou technologií. Z důvodu ochrany obytné zástavby před hlukem způsobeným železniční dopravou byly vybudovány protihlukové stěny o celkové délce 442 m a u vybraných obytných domů provedena individuální protihluková opatření.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD. Cílem stavby bylo uvedení žst. Olomouc do souladu se standardy pro modernizaci vybrané železniční sítě České republiky a TEN-T koridorů. Rekonstrukce žst. Olomouc byla liniovou dopravní stavbou, jejímž základním cílem je vedení dvoukolejného průtahu uzlem, včetně řešení obvodu osobního nádraží. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce kolejové dráhy, tj. nutná rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. dotčených mostních objektů a propustků. Stavbou dále došlo k modernizaci technologických zařízení, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí - vše se projevilo ve výrazném zkvalitnění služeb v osobní a nákladní železniční dopravě.Poslední aktualizace údajů: 31.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: