Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov (úsek žst. Studénka - žst. Sedlnice)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Sedlnice, Studénka

Datum zahájení: 12.10.2012   Datum ukončení: 30.10.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 247 996 795 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 515 032 795 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 243 217 314 Kč (k 28.5.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavním cílem tohoto záměru bylo uvedení rekonstruované tratě do takového stavu, aby společně se stavbou "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" bylo vytvořeno železniční propojení Ostravy a letiště přímými vlaky v elektrické trakci. Rekonstrukce a zkapacitnění trati v úseku Studénka - Sedlnice tak vytvořilo podmínky pro realizaci této navazující stavby, která zahrnovala vybudování nové jednokolejné elektrizované železniční dráhy na Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Sloužit bude nejen osobní dopravě na letiště, ale také nákladní dopravě do rozvíjející se průmyslové zóny Mošnov – do nového kontejnerového překladiště a veřejného logistického centra. Pro umožnění výše zmíněné navazující stavby bylo nutné v úseku Studénka - Sedlnice provést určitá opatření vedoucí ke zvýšení přechodnosti, kapacity a rychlosti dopravy

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Předmětem stavby byla rekonstrukce, zkapacitnění a elektrizace jednokolejné trati Studénka - Veřovice v úseku žst. Studénka až žst. Sedlnice (mimo), jakož i nezbytné úpravy ostatní drážní infrastruktury. Rekonstrukcí stávající tratě došlo ke zvýšení traťové rychlosti, zvýšení únosnosti pražcového podloží tratě a umělých staveb, ke lepšení prostorové průchodnosti. Rekonstrukce byla provedena s cílem zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h s lokálním omezením ve dvou obloucích (60 km/hod a 90 km/h), dosažení přechodnosti železničních vozidel traťové třídy D4 a prostorové průchodnosti UIC GC. Zvýšení propustnosti rekonstruovaného úseku trati bylo dosaženo vybudováním nové výhybny. Bylo vybudováno nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání. Došlo k vymístění zastavování vlaků osobní dopravy z železniční stanice Sedlnice do nové železniční zastávky situované v rekonstruovaném úseku tratě, čímž se zkrátila přístupová vzdálenost z obce Sedlnice k místu zastavení vlaku o cca 1 km. Elektrizace úseku trati stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV byla provedena z žst. Studénka do cca km 6,530.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: