Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Frýdlant nad Ostravicí

Datum zahájení: 1.10.2012   Datum ukončení: 28.2.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.12.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 211 554 797 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 338 569 029 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 197 092 823 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Rekonstrukce měla za cíl zmodernizovat úsek dráhy v obvodu železniční stanice Frýdlant nad Ostravicí. Stavba byla ohraničena km 99,775 - km 103,135 na trati Ostrava - Valašské Meziříčí, v odbočné trati do Ostravice  stavba probíhala v úseku 0,000 - 0,600 km, celková délka řešeného úseku byla 3,960 km. V předmětném úseku byla provedena rekonstrukce železničního svršku, sanace železničního spodku, výstavba nástupišť s mimoúrovňovým přístupem cestujících podchodem, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení. Součástí úprav bylo i provedení nezbytných přeložek kabelové sítě dotčené úpravami. Z hlediska architektonického byly upraveny stávající budovy a zřízeno nové zastřešení s novým podchodem. Zastřešení bylo přizpůsobeno horskému rázu a obdobným konstrukcím na této železniční trati. Dosavadní hmotný majetek byl použit pro případnou recyklaci. Za účelem snížení nákladů stavby a snížení tvorby odpadů byla provedena recyklace štěrkového lože a rekonstrukce užitým materiálem mimo hlavní kolej. Stavba nezvýšila nároky na stávající napojení a nevyžádala si napojení nová, nezasáhla do jiných vybavení než drážních, dále stavba nevyžádala nárůst ve spotřebě vody nebo nároků na parkování. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu ve stanici, kde bylo nainstalováno nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie elektronického typu a další zařízení zlepšující provoz a bezpečnost dopravy jako jsou nové osvětlení, rozhlasové zařízení, hlasové majáčky pro nevidomé a nová nástupiště s výškou nástupní hrany 550mm. Instalací nových technologických zařízení došlo také k výrazné racionalizaci a zvýšení efektivity provozu železniční dopravní cesty. V neposlední řadě byl zvýšen komfort dopravy cestujících a zlepšena dostupnost železniční vlakové dopravy pro všechny skupiny obyvatelstva, zejména díky vybudování nových nástupišť, bezbariérových přístupů k nim, včetně podchodů a výtahů.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: