Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Břeclav

Datum zahájení: 14.12.2012   Datum ukončení: 15.6.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 31.1.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 709 058 398 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 248 562 950 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 668 968 548 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt stavby navazoval na již zrealizovanou stavbu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba. Technickou náplň stavby představovala kompletní rekonstrukce nevyhovujícího středního zhlaví stanice a navazujících profesí. Místo stavby byla trať st.hr. Rakousko - Břeclav - Přerov v km 82,149-85,600, přičemž hlavní stavební práce  probíhaly v úseku km 83,505-84,635.

V průběhu stavby bylo zrekonstruováno 6 360 metrů železničního svršku, 67 výhybek s elektrickým ohřevem výměn a 22 kilometrů trakčního vedení. Dále byla provedena rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů a technologie, mostních a pozemních objektů. Především rekonstrukce technologie zabezpečovacího zařízení byla velmi komplikovaná a časově náročná, protože bylo třeba přezkoušet všech 3 353 možných vlakových a 1 700 posunových cest. Stávající objekty, rozvody a zařízení byly z hlediska svého stavu již výrazně za hranicí své životnosti a tomuto stavu také odpovídaly.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Obecným cílem stavby bylo uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC, AGTC a technických specifikací interoperability, k jejichž plnění se ČR zavázala. 
Dalším cílem této stavby bylo zkrácení jízdních dob vlakových spojů v rámci žst. Břeclav a modernizace stávajících železničních staveb a zařízení tak, aby odpovídala současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení rychlosti a současně i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Rozhodujícím přínosem bylo dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální rychlosti až na 160 km/h (průjezd železničním uzlem rychlostí 120 km/h, resp. 130 km/h pro soupravy s naklápěcími skříněmi).
Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby bylo důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. Zvýšení bezpečnosti provozu bylo zajištěno zřízením nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Realizací stavby a modernizací všech zařízení železniční stanice bylo dosaženo výrazného zkvalitnění služeb v oblasti osobní i nákladní dopravy.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: