Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Plzeň-město

Datum zahájení: 11.11.2011   Datum ukončení: 31.5.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2013

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 26.6.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 835 669 254 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 563 376 047 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 636 291 311 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil především modernizaci a částečnou rekonstrukci trati Plzeň - Cheb. Z důvodu komplexního navázání stavby projektu na stávající západní zhlaví žst. Plzeň hl.n. a z hlediska definitivního ukončení stavební činnosti v úseku Plzeň hl.n. - Plzeň - Jižní předměstí, řešil projekt i modernizaci a zdvoukolejnění trati Plzeň - Domažlice (v délce 1,17 km) v daném úseku. Se zdvoukolejněním trati souvisela i výstavba nového nástupiště, které si vyžádala i stavbu zárubní zdi u Borské ulice.
Projekt zahrnoval komplexní modernizaci, případně rekonstrukci tratí v úseku km 103,574 - 104,742 nového staničení (trať Plzeň - Domažlice) a km 349,614 - 352,800 nového staničení (trať Plzeň - Cheb). Stavba se nacházela výhradně na území města Plzně, v katastrálním území jednotlivých městských částí. 
Do stavby bylo mimo vymezené území zařazeno i prodloužení stávajících podchodů na nástupiště v žst. Plzeň hl.n. severním směrem do ulice Šumavské, jižním směrem do ulice Železniční. Toto řešení  v předstihu, před zahájením přestavby mostů přes Mikulášskou ulici, zajistitilo pro pěší propojení části Slovany a centra Plzně.

Stavba zajistila základní parametry modernizovaných tratí: prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC, třídu zatížení D4, zvýšení traťové rychlosti a peronizaci stanic. Úprava směrových poměrů byla řešena tak, aby v ucelených úsecích bylo dosaženo maximální rychlosti 120 km/h.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zvýšení přeprav alternativní nákladní dopravou, zatraktivnění alternativní nákladní dopravy za účelem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v důsledku snížení podílu silniční nákladní dopravy na celkových přepravách, snížení nehodovosti způsobené silniční nákladní dopravou převedením části výkonů nákladní dopravy na alternativní dopravu.Poslední aktualizace údajů: 2.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: