Prodloužení trasy A metra v Praze - provozní úsek V.A Dejvická (mimo) - Motol


Příjemce:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 1.3.2007   Datum ukončení: 30.6.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.6.2011

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 30.1.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Oblast podpory:
5.1 - Rozvoj sítě metra v Praze

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 8 150 000 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 27 225 000 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 8 121 811 166 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní obsluhy v severozápadní části Prahy, v oblasti sídlišť Červený Vrch a Petřiny a významně se zlepší obslužnost areálu nemocnic v Motole.
Projekt rovněž přispěl ke zklidnění nevyhovující dopravní situace v přirozeném centru Městské části Praha 6 - Vítězné náměstí. Tato lokalita nemohla naplnit svůj účel - tedy centra městské části - především z toho důvodu, že sloužila jako autobusový terminál. Díky realizaci projektu došlo k významnému snížení počtu autobusů pohybujících se v této lokalitě a tedy i k otevření možností na navrácení původně zamýšlené funkce Vítězného náměstí.
Technický popis projektu
Trasa metra byla navržena jako kolejová. Prodloužení trasy A navazuje na stávající trasu I. A za stanicí Dejvická. Stavba V.A  byla celkem 5,96 km dlouhá.
Minimální směrový oblouk je o r = 500 m.
Maximální podélný sklon činí 39,5 0/00.
Stanice jsou vždy v jednotném sklonu 3 0/00.
Celá trasa vyhovuje pro návrhovou rychlost 80 km/h. Ve výhybkovém objektu v Petřinách a Motole je omezena rychlost do odbočky na 40 km/h.
S ohledem na morfologii terénu a v některých částech trasy i souvislou obytnou zástavbu, je tato trasa metra v převážném rozsahu  ražená. Ze 4 navrhovaných stanic jsou 2 stanice (Červený Vrch a Petřiny) hluboko uložené ražené jednolodní stanice, kdy výška nadloží nad klenbou staničních tunelů se pohybuje od 25 m do 35 m. Další stanice Veleslavín je navržena jako trojlodní ražená stanice s relativně malým nadložím. Pouze stanice Motol je  hloubená stanice. Traťové tunely jsou v převážném rozsahu ražené.
Kaverny staničních tunelů byly raženy technologií NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda) za použití trhacích prací, ražba tunelů byla prováděná moderními tunelovacími stroji, souhrnně označovanými zkratkou TBM (Tunel Boring Maschine).
Nové konstrukce hloubených objektů jsou v maximální možné míře  z monolitického železobetonu jako staticky neurčité rámové konstrukce, stropní konstrukce deskové. Konstrukční díly objektů metra se vzájemně oddělují svislými dilatačními spárami.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:

Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: