DOZ Česká Třebová - Přerov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.9.2011   Datum ukončení: 15.12.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 31.5.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 59 376 005 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 174 299 977 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 56 863 493 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba věcně navazovala na již realizované stavby modernizace či optimalizace železničního tranzitního koridoru v úseku Přerov (mimo) - Česká Třebová (mimo). V rámci těchto staveb bylo vybudováno moderní zabezpečovací, sdělovací a napájecí zařízení, které umožnilo úsekové řízení a tvořilo základ pro dispečerské řízení. Dále navazovala na již realizované stavby DOZ Přerov (mimo) - Břeclav (mimo) a DOZ Přerov (mimo) - Polanka n. O. Projekt řešil návrh systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) - Česká Třebová (mimo) včetně vazeb na stávající informační systémy ČD. Vlastní řídící dispečerské centrum pro tento řízený úsek bylo umístěno v novém Centrálním dispečerském pracovišti (CDP) Přerov.

Nezbytnost stavby byla dána požadavkem na zkvalitnění řízení vlakové dopravy propojovacího ramena mezi 1. a 2. tranzitním železničním koridorem, tj. v úseku železniční trati Přerov – Česká Třebová. Náhradou stávajícího úsekového ovládání řízením z dispečerského centra došlo i k významné úspoře dopravních provozních zaměstnanců.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

V rámci stavby dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení trati bylo třeba zavést kompletní dálkové ovládání stanic Brodek u Přerova, Grygov, Štěpánov, Červenka, Moravičany, Mohelnice, Lukavice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Hoštejn, Krasíkov, Rudoltice v Čechách a Třebovice v Čechách ze žst. Přerov. V dálkově ovládaných stanicích bylo existující zabezpečovací zařízení 3. kategorie upraveno nadstavbou pro dálkové ovládání z CDP Přerov. Ve všech případech se jednalo o úpravy a doplnění, které budou realizovány na vnitřním technologickém zařízení železničních stanic, tj. bez výkopových prací a stavebních úprav.Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: