Modernizace trati Rokycany - Plzeň


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Plzeň, Dýšina, Chrást, Kyšice, Rokycany, Ejpovice

Datum zahájení: 1.7.2012   Datum ukončení: 15.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.6.2012

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 7.12.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 604 188 303 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 150 052 805 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 593 557 360 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil komplexní modernizaci traťového úseku mezi Rokycany a Plzní, spojenou s výrazným zkrácením jízdních dob díky zkrácení úseku o 6,1 km a zvýšení traťové rychlosti.
Úsek Rokycany – Plzeň se nachází na elektrifikované dvoukolejné trati č. 170 Praha – Plzeň, která tvoří nejdůležitější část celé západní větve III. tranzitního železničního koridoru (TŽK) Praha – Plzeň – Cheb – st. hranice s Německem. Kromě klíčové relace Praha – Plzeň se na tomto úseku v dálkové dopravě uskutečňují další významné relace-např. Praha – Cheb, Praha – Domažlice, Praha – Klatovy a rovněž mezinárodní relace Praha – München a Praha – Nürnberg. Zároveň je na tomto úseku silná příměstská doprava mezi Rokycany a Plzní. Výrazné vylepšení parametrů trati v tomto úseku má přínos pro velmi početnou skupinu cestujících


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Stavbu je možné rozdělit na  tři hlavní části: Rokycany - Ejpovice , Ejpovice - Plzeň – Doubravka (mimo) a Plzeň – Doubravka – Plzeň hl.n. (mimo).
Úsek Rokycany - Ejpovice byl dlouhý 4893 m ve většině své délky využívá stávající tratě. Zatímco stávající rychlost byla v tomto úseku 90-95 km/h, po modernizaci to je 120-125 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro jednotky s naklápěcí skříní. Aby bylo možné dosáhnout vyšší a homogenní rychlosti, byly provedeny směrové úpravy vedení trasy. Největší z nich je 1090 m dlouhá přeložka tratě přibližně mezi dálničním mostem a zast. Klabava, která vylepšila směrové poměry dvou protisměrných oblouků s malým poloměrem. Zastávka Klabava byla zrekonstruována v dnešní poloze, zastávka Ejpovice byla přestavěna na novou žst. Ejpovice, která převzala funkci odbočné železniční stanice pro trať do Chrástu a Radnic. Nová žst. Ejpovice se  skládá ze dvou hlavních průjezdných kolejí, jedné předjízdné a jedné kusé koleje pro potřeby odbočné trati.
V případě 9255 m dlouhého úseku Ejpovice - Plzeň Doubravka (mimo) tvoří jeho větší část 6482 m dlouhá přeložka trati, jejíž hlavní stavbou byla dvojice jednokolejných tunelů s délkou 4150m. Díky novému trasování se odstranil závlek trati přes Chrást a celý úsek mezi Ejpovicemi a Plzní se zkrátil přibližně o 6 km. Traťová rychlost je na přeložce 160 km/h pro všechny vlaky. Po zapojení VRT byla traťová rychlost na přeložce  zvýšena až na 200 km/h. Stávající trať v úseku Ejpovice - Chrást byla zjednokolejněna a slouží  pouze regionální dopravě pro vlaky do Chrástu a Radnic. Trať v úseku Chrást - Plzeň-Doubravka byla snesena.

Úsek Plzeň – Doubravka – Plzeň hl. n. (mimo) byl dlouhý 1 725 m a nachází se v zastavěném území města Plzně, byl zrekonstruován ve stávající stopě trati. Zastávka Plzeň-Doubravka byla rekonstruována v současné poloze. Traťová rychlost za zast. Plzeň – Doubravka klesala na 110 km/h pro všechny vlaky a později na 80 km/h, což byla plánovaná rychlost v plzeňském železničním uzlu (po dokončení navazující stavby Uzel Plzeň). Vzhledem k husté zástavbě podél trati byla v tomto úseku věnována velká pozornost protihlukovým opatřením, byla provedena  jak výstavba protihlukových zdí, tak individuální protihluková opatření na soukromých objektech.Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: