Rekonstrukce žst. Bylnice - I.stavba


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Bylnice

Datum zahájení: 1.1.2012   Datum ukončení: 30.4.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.4.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 151 576 833 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 240 477 094 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 148 956 245 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem stavby byla rekonstrukce podstatné části kolejiště železniční stanice Bylnice a vybudování nových nástupišť. Stávající osvětlovací věže byly odstraněny a nahrazeny novou osvětlovací soustavou, byla provedena výstavba elektrického ohřevu výměn a rekonstrukce kabelových rozvodů nn. Stávající elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení bylo nahrazeno novým SZZ 3. kategorie elektronického typu dle TNŽ 34 2620 se současným zrušením obsluhy na stavědlech. V nové technologické budově byla umístěna veškerá silnoproudá technologie-trafostanice 22/04kV, rozvodna nn a náhradní zdroj. Ovládání a diagnostika osvětlení, EOV a dalších technologických zařízení instalovaných ve stanici bylo provedeno pomocí systému dálkové diagnostiky TS ŽDC, který byl rovněž součástí této stavby. Dále byl vybudován nový anténní stožár, stávající nevyhovoval z hlediska statického a vzdálenosti k technologii TRS. 

Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Rekonstrukcí kolejiště žst. byly zlepšeny jízdní parametry kolejí a byl odstraněn nepříznivý stav žel. svršku, zvýšena únosnost pláně žel.spodku a zrekonstruováno odvodnění. Provedení rekonstrukce bylo nutné z důvodu amortizace materiálů a zřízení odvodňovacích zařízení. Zlepšení komfortu cestujících bylo dosaženo vybudováním nových nástupišť se zajištěním bezbariérového přístupu a orientačního systému.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 Více informací na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: