Technická pomoc OPD 2012-2015, SŽDC


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2012   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.3.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 334 864 360 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 393 958 076 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 331 913 009 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Prostředky TP OPD byly využity k financování přípravy projektů pro OPD a i pro následné programové období 2014-2020. Dále bylo v rámci projektu řešeno financování služeb poskytovaných externími společnostmi, zejména administrativní a odborná podpora jednotlivých činností vykonávaných SŽDC (např. zajištění konzultačních a poradenských služeb, zajištění konzultací v oblasti legislativy atd.). Současně byly financovány aktivity zaměřené na metodickou podporu a organizačně technické zabezpečení aktivit SŽDC v oblasti implementace OPD. V rámci projektu byly financovány i mzdové výdaje včetně příslušenství u pracovníků podílejících se na implementaci projektů financovaných v rámci věcných prioritních os. Z projektu byly financovány i služby spojené se zajištěním publicity a vzděláváním zaměstnanců zapojených do implementace Operačního programu Doprava.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena
schválena 1. etapa projektu - rok 2012

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: