Realizace digitální mobilní radiové sítě GSM-R


Příjemce:
GJW Praha, spol. s r.o.

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 3.5.2010   Datum ukončení: 30.12.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 907 375 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 660 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 862 006 Kč (k 25.9.2022)
Základní informace o projektu:
V rámci tohoto projektu bylo provedeno vybavení všech provozovaných lokomotiv zařízením, které vyhovuje veškerým technickým požadavkům kladeným na komunikační zařízení drážních vozidel dle TSI-CCS a Nařízení vlády č.133/2005 Sb., ze které vyplývá požadavek na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.
Vzhledem k technickým požadavkům na komunikační zařízení byla pro realizaci projektu zvolena varianta pořízení lokomotivní radiové soupravy, která je schopna komunikovat v digitální drážní síti GSM-R a českém národním režimu TRS.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: