Revitalizace železniční vlečky a jeřábové dráhy v areálu METRANS Česká Třebová


Příjemce:
METRANS, a.s.

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Česká Třebová

Datum zahájení: 16.5.2011   Datum ukončení: 30.6.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.2.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 59 649 947 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 258 713 259 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 58 526 616 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Společnost METRANS provozuje překladiště v Praze-Uhříněvsi, Želechovicích a Nýřanech. Tato překladiště již kapacitně nestačilo současnému nárůstu přeprav v kombinované dopravě. Záměrem tohoto projektu bylo vybudování nové velkokapacitní vlečky vybavené moderními překládacími mechanismy v České Třebové na místě tzv. montážní a demontážní základny dříve využívané pro vojenské účely. 

Realizací projektu došlo ke zvýšení podílu železniční dopravy a snížení podílu silniční nákladní dopravy na přepravním trhu. Žadatel předpokládal za prvních 5 let od realizace projektu přepravit po železnici cca 7,9 mil. tun zboží představující přepravní výkon po železnici cca 1,8 mld. čtkm. V důsledku převedení části přepravovaného zboží ze silniční na železniční dopravu, dojde ke snížení produkce emisí v cílovém roce 2017 o cca 25 610 tun. Realizací projektu rovněž došlo ke snížení nehodovosti zaviněné nákladními automobily. Projekt má pozitivní dopad na rozvoj mikroregionu Česká Třebová – byla vytvořena nová pracovní místa a to i nepřímo u železničních a silničních dopravců a projekt přispěl ke zlepšení podnikatelského prostředí.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Nové kolejiště má následující vybrané parametry:
  • 6 průjezdných překládkových kolejí o celkové délce cca 6 600 m se zaústěním do stávajícího napojení na příjezdovou skupinu v žst. Česká Třebová a na druhé straně do tzv. jižní spojky a následně do odjezdové skupiny žst. Česká Třebová. Tím je umožněn optimální systém obsluhy vlečky – přímo lokomotivami s ucelenými vlaky kombinované dopravy, které vjíždí rovnou na vlečku bez přepřahání;
  • oboustranně průjezdná vlečka; jeřábová dráha v délce cca 700 m, na které byl instalován 1 ks kolejového elektrického portálového jeřábu a dále byla provedena plánovaná instalace dalších 3 ks jeřábů o rozpětí cca 40 m s převislými konci na obou stranách jeřábů a o celkové délce cca 80 m;
  • vybudování zpevněných překládkových ploch v pracovním dosahu jeřábů pro překládku kontejnerů z/na železniční vozy;


Poslední aktualizace údajů: 31.10.2017

Fotografie - stav před realizací:

Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: