Vybavení železničních kolejových vozidel Českých drah systémem GSM-R


Příjemce:
České dráhy, a.s.

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 3.5.2010   Datum ukončení: 30.6.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 112 914 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 325 296 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 112 914 000 Kč (k 30.9.2022)
Základní informace o projektu:
Vybavování vozidel systémem GSM-R vychází z evropské normy TSI-CCS, do podmínek českého železničního systému aplikovanou Národním implementačním plánem ERTMS. Hlavním cílem TSI-CCS je dosažení interoperability na všech tratích, zařazených do evropského železničního systému cestou technické standardizace celého subsystému řízení a zabezpečení.

TSI-CCS předpokládají především zavedení Evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS - European Rail Traffic Management System). Systém ERTMS představuje v současné době nadstavbu nad národními systémy, která umožní průjezd vozidla bez ohledu na použité detekční, zabezpečovací a řídící systémy. Systém ERTMS v současné podobě tak představuje nepochybně velký přínos v oblasti zabezpečovací a řídící techniky.

Komunikační i zabezpečovací systémy jsou rozděleny do dvou skupin:
1. Systémy třídy A - jedná se o interoperabilní systémy GSM-R a ETCS
2. Systémy třídy B - jedná se o dosluhující národní systémy, v ČR o komunikační systém TRS a zabezpečovací systém LS.

Předmětem projektu bylo vybavení 600 hnacích vozidel v majetku Českých drah radiostanicemi GSM-R. Realizace projektu byla rozdělena do dvou etap. V první etapě (pro prvních 200 ks) se jednalo o vybavení vozidel mobilním terminálem bez takzvaného multiaplikačního terminálu (MAT). Dalších 400 vozidel bylo vybaveno v souladu s platnou vyhláškou UIC 612-4 mobilním terminálem s MAT, což adekvátně navýšilo i jednotkovou pořizovací cenu.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: