Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlíčkův Brod


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Šlapanov (Havlíčkův Brod)

Datum zahájení: 1.7.2008   Datum ukončení: 31.12.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 209 663 846 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 306 846 260 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 185 465 685 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, uvedení železnice do normového stavu, snížení hladiny hluku, snížení nákladů na údržbu. Došlo k rekonstrukci železničního svršku včetně nahrazení stávající stykované koleje kolejí bezstykovou (typ S49 na pražcích B91S2 s pružným upevněním Skl14). V místech, kde bylo geotechnickým průzkumem prokázáno, že únosnost železničního spodku neodpovídá předepsaným předpisům, došlo ke zvýšení únosnosti pláně železničního spodku a ke zvýšení její odolnosti proti účinkům mrazů. Dále bylo řešeno odvodnění, které bylo ve velmi špatném technickém stavu a v některých částech chybělo úplně. Došlo také k rekonstrukci zastávky Mírovka, jejíž technické parametry pro nástupní a výstupní prostory a osvětlení  neodpovídaly předpisům. Součástí stavby byla i rekonstrukce přejezdů v km 220,533  a 221,106  rovněž byla řešena úprava trakčního vedení a úprava zabezpečovacího zařízení.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: