Radiostanice pro traťové lokomotivy


Příjemce:
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 3.5.2010   Datum ukončení: 31.1.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 501 125 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 7 278 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 376 068 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Projekt obsahoval implementaci TSI - CCS a změnu aktuálního stavu komunikačních zařízení lokomotiv. V rámci tohoto projektu bylo vybaveno 17 provozovaných lokomotiv zařízením vyšší verze. V 16 případech se jednalo pouze o upgrade, v jednom případě o nákup nové lokomotivní soupravy. Tímto způsobem společnost UNIPETROL DOPRAVA zajistila inovaci u celkem 17 lokomotiv a zajistila tak provoz v souladu se všemi technickými požadavky kladenými na komunikační zařízení  drážních vozidel dle TSICCS a Nařízení vlády č.133/2005 Sb., ze které vyplývá požadavek na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. Projekt počítal i s pořízením radiové soupravy VS 67, která je určena pro provoz v České republice a umožňuje i komunikaci v digitální drážní síti GSM-R a dále návazně v českém národním režimu TRS a v simplexním pásmu 150MHz v ČR.

Radiostanici lze dále rozšířit pro komunikaci v dalších systémech jako např. v sítích GSM-R, GPS apod. Souprava VS67 je certifikována pro provoz v České republice a na zařízení VS67 je vydán certifikát evropské kompatibility dle požadavků TSI CCS Class A pro provoz v systému GSM-R. Radiostanice je v nadstavbových verzích certifikována v několika sousedních evropských zemích.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: