Technická pomoc OPD ŘVC ČR


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2012   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.2.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 21 077 564 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 24 797 136 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 18 729 834 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu bylo financování metodicko-právní podpory přípravy a realizace projektů, poradenských a konzultačních služeb, řízení a kontroly projektů, služeb spojených se zajištěním publicity, technického zabezpečení vykonávaných činností, vzdělávání v oblasti jazyků a financování mzdových nákladů včetně příslušenství. Pro období od 1.1.2012 do 31.12.2015 se počítalo s činnostmi v oblasti řízení přípravy, realizace a implementace projektů spolufinancovaných z OP Doprava. Dále se jednalo o financování činností u již stavebně dokončených projektů a to zejména kompletní majetkové vypořádání, následný monitoring a publicitu. 

Dalšími financovanými aktivitami jsou činnosti spojené s přípravou náplně nového programového období 2014-2020. 

Oblast Technické zabezpečení činností zahrnovala osobní náklady zaměstnanců zapojených do implementace OP Doprava včetně příslušenství (zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací, příspěvky do fondu FKSP) – roční objem 4 540 000 Kč, externě zajišťované činnosti nezbytné pro implementaci OP Doprava (překlady, tlumočení), činnosti související s kontrolou čerpání prostředků EU (řízení průběhu stavby) - roční objem cca 300 000,-Kč, služby pro zabezpečení monitoringu projektů – roční objem cca 620 000,-Kč a další služby související se zajištěním implementace OP Doprava. 

Oblast Podpora absorpční kapacity zahrnovala zejména metodickou právní podporu při zajišťování veřejných zakázek na přípravu realizaci staveb spolufinancovaných z OP Doprava – roční objem cca 380 000,-Kč. 

Oblast Publicita zahrnovala aktivity definované v dokumentu Pravidla pro publicitu OP Doprava (prioritní osa 1-6) a Pravidla pro publicitu OP Doprava-Technická pomoc – roční objem cca 700 000,-Kč. 

Oblast Vzdělávání představovala zejména jazykovou výuku. Předpokládalo se využití nároků z nevyčerpaných prostředků roku 2011, a to ve výši 240.000,- Kč v roce 2012 a 120.000,- Kč v roce 2013.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena
schválena 1. etapa projektu - rok 2012

Další informace:
Dále byly financovány činnosti u projektů v probíhající realizační fázi, což jsou:
• Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice - Rekonstrukce železničního mostu Kolín.
• Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou
• Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hněvkovice - Týn nad Vltavou 

Z hlediska využití úspor v přidělené alokaci se připravuje nový projekt:
• Rekonstrukce plavební komory Velký Osek


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: