Implementace informačního systému PROBIS


Příjemce:
ČD Cargo

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.7.2010   Datum ukončení: 31.10.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 73 347 649 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 242 379 244 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 61 339 441 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Navrhovaná varianta projektu představovala implementaci TAF TSI a změnu informačních systémů ČD Cargo a navazujících databází. Tato varianta byla též nazývána projektem PROBIS. Vyjma provedení změn informačních systémů byly tyto též doplněny modulem pro Střednědobé plánování a modulem Databáze místenek a dopracování vazeb mezi jednotlivými moduly. 

V nové aplikaci DISC byl pro střednědobé plánování použit modul EMAN (editace, modelování a analýza plánu nákladní dopravy), sloužící k sestavě plánu vlakotvorby. 

V aplikaci DISC byla zakomponována také evidence požadavků na trasy vlaků, jejich konstrukce a zpětné předání a zaevidování vytvořené trasy, které požaduje IM (proces projednávání tras). Aplikace DISC byla navázána na systém IM ISOŘ-KADR, případně na IS KANGO). Dále obsahuje modul na sestavu oběhů a turnusů všech zaměstnanců, je online propojen se systémem APS.
Informační systém APS  komunikuje online s modulem EMAN i modulem ISOŘ. Došlo k update aplikace. Touto inovací byly eliminovány chyby spočívající zejména v nepřiřazení strojvedoucího či lokomotivy na vlak, čímž docházelo ke zpoždění vlaků.

Systém PRIS pokryl veškeré procesy provozní práce ve všech stanicích, kde dochází ke změně sestavy vlaku či obsluze vlečkových či manipulačních míst. Došlo k nasazení zařízení PDA.

Informační systém ÚDIV zajišťuje podporu práce s vozem nejen v oblasti sledování pohybu vozu, ale především při racionalizaci využití vozového parku, dohledu nad správným průběhem přepravy, podporu práce s vozem. 

Informační systém OPT navíc obsahuje jednotnou databázi obchodních případů, která je v datové podobě) a databázi smluv.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: