Radiostanice GSM-R ČD Cargo


Příjemce:
ČD Cargo

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.5.2010   Datum ukončení: 30.9.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 37 464 175 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 108 264 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 37 464 175 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Vycházel z jednotnosti rádiové sítě řízené výpravčími a na některých úsecích dispečerem dle standardu EIRENE. Radiové vybavení, které zajistilo interoperabilitu představuje terminál GSM-R, který byl zadán jako nadstavba na stávající jednotný analogový základ. 

Nadstavba byla realizována včetně zástavbové dispozice jako případné samostatné zařízení schopné vlastního provozu bez dalších úprav. Toto  koncepční řešení jako modulární systém dává provozovateli do budoucna možnost variability s reakcí na vývojové požadavky jak při vlastním upgrade vůči systémovým změnám tak i při servisu zařízení.  Z toho vycházeli i požadavky pro zadání výběrového řízení, kterými bylo charakterizováno technické zařízení - terminál GSM-R. 

Doklad o posouzení shody dle Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. O technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění Nařízení vlády č. 371/2007 Sb.- tzv. certifikát o přezkoumání typu byl požadován v příslušné části zadávací dokumentace pro účely vyhlášení výběrového řízení. 

ČD Cargo, a.s. připravila seznam vozidel, které bylo třeba vybavit zařízením GSM-R s ohledem na možné instalace vozidel tak, aby nebyla omezena poskytovaná kapacita služeb. Celkový počet vozidel byl rozdělen podle řad vozidel s tím, že v první části měla přednost vozidla, která již měla schválenou dokumentaci DÚ a znamenalo to u nich dokončit vybavení již započatých řad vozidel. V r  2010 došlo  vybavením 57 vozidel s GSM-R a v r 2011 dalších 140 vozidlovými terminály GSM-R. Další detailní postup byl určen dokumentací na zástavbu na jednotlivé řady. 

Zkráceně můžeme popsat inovaci ve smyslu tohoto materiálu jako mechanické dosazení ovládacích rozhraní MMI (man-machine-interface), skříně elektroniky a předepsané kabeláže. Elektrická část představuje připojení na palubní síť, propojení antén a konečné oživení  a kontrola systému s předáním oprávněnému zástupci odběratele/zadavatele.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: