Inovace informačního systému EVAL dle TSI-TAF


Příjemce:
ODOS, a.s.

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.7.2010   Datum ukončení: 31.1.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.5.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 680 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 370 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 653 225 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Obsahem projektu bylo rozšíření funkcionalit IS EVAL o dostupnou elektronickou komunikaci s IM, s partnery a
zákazníky. Rozšíření funkcí spočívalo v následujících bodech:
 • Elektronický nákladní list - vyplnění formuláře ČD Cargo, převzetí informací obsažených v nákladním listu
 • Rozšíření elektronické komunikace o další možné informace, aktivované na straně IM v KADR
 • Soupis vlaku - Ruční pořízení do systému, Pořízení provozních dat přes jiný počítač ODOS
 • Zpracování vlakové dokumentace
 • Předání dat o vlaku Manažerovi infrastruktury - vazba na IS APORT
 • Informace o připravenosti vlaku - vazba na IS COMPOST
 • Plánování a řízení údržby vozů a lokomotiv s využitím katalogových informací o vozech
 • Převzetí a interpretace plánu jízdy vlaku z dostupných zdrojů (IS Manažera infrastruktury)
 • Vazba na připravovaný systém IM o narušeních provozu
 • Vizualizace polohy a informací o vlaku v mapě (dle údajů z ISOŘ)
 • Sběr dat o poloze přes GPS (na lokomotivě) a zpracování dat o poloze (GPS není součástí dodávky)
 • Rozšíření informací o dostupné datové zdroje o infrastruktuře
 • avizace předávky vlaku v PPS dle prognózy jízdy vlaku a průběhu skutečné realizace vlaku
 • Předávka vozu/vlaku mezi dopravci, střídání personálu, nasazování lokomotiv
 • Elektronická komunikace s partnery (navazující dopravce, IM)
 • Kartotéka kolejových vozidel - strukturovaná evidence zahrnující parametry - evidenční, technicko-konstrukční, dopravní, přepravní, ekonomické, evidence, sledování, plánování revizí a oprav
 • Údržba lokomotiv
 • Podpora zpracování dokumentů v elektronické podobě
 • Výměna dat s kooperujícími dopravci, Manažerem infrastruktury a zákazníky


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: