Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 - 38,616 trati Brno hl. n. - Havl. Brod


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Brno - venkov

Datum zahájení: 1.9.2011   Datum ukončení: 31.8.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.12.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 147 549 830 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 227 127 582 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 75 440 288 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Řešený traťový úsek je součástí železniční tratě č. 250 z Prahy přes Havlíčkův Brod a Brno do slovenských Kút (ŽSR). Jedná se o dvoukolejnou elektrizovanou celostátní trať, zařazenou do evropského železničního systému. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce koleje č.2, včetně nástupiště v žst. Loučky přilehlé ke koleji č.2. Projekt se taktéž ucházel o dotaci z fondů Evropské unie a 13.3.2008 byl tento projekt schválen řídícím orgánem OP Doprava (Oblast podpory 1.1). Rozdělení rekonstrukce tratě na jednotlivé koleje bylo z důvodu zajištění obslužnosti trati Brno-Havl. Brod.
Stávající železniční svršek koleje č.1 překročil dobu životnosti a měl velký počet defektoskopických vad se zvýšenou lomovitostí. Kolejové lože bylo značně opotřebované a znečištěné. Nástupiště ve stanici Dolní Loučky bylo nevyhovující úrovňové, s nástupní hranou 200 mm. V zářezu v km 38,070 až 38,100 byly ve svahu zjištěny trhliny. V km 38,083 v horní části svahu došlo k sesuvu o výšku cca 2,0 m. Ve spodní zóně došlo k částečnému zásahu zeminy do průjezdného profilu koleje. Drenáže byly nefunkční. Mosty v km 35,529 a 34,341 byly z padesátých let. Hydroizolace přestávala plnit svou funkci, docházelo k degradaci materiálu nosné konstrukce a spodní stavby. Kryty dilatačních spár byly nefunkční, materiál kolejového lože propadal do nepřístupných prostor. Stav říms byl nevyhovující včetně zábradlí a jeho ukotvení. Trakční vedení bylo původní ze 60. let, s nevyhovujícími parametry. Stávající traťová rychlost byla 100 km/h.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V rámci stavby byl odstraněn nevyhovující stavebně-technický stav železničního svršku, který již překročil svou životnost. Nová kolej je bezstyková, tvaru UIC60 na betonových pražcích. Železniční svršek na ocelových mostech v km 30,896, 30,461 a 31,850 je na plošně uložených rekonstruovaných mostnicích. Rekonstrukce kolejového lože byla provedena v délce 6652,0 m. Na mostech v evid. km 34,341 a 35,529 a v tunelu (km 34,531 až 35,164) bylo zřízeno nové kolejové lože v celkové délce 1174,0 m. Kolej svými geometrickými parametry po rekonstrukci vyhovuje pro traťovou rychlost V=110 km/h, (Vk=140 km/h), došlo tak ke zvýšení o 10 km/h oproti stávající rychlosti.
Dále byly sanovány mosty v km 35,529 a v km 35,529. V km 38,060 až 38,110 byl sanován sesunutý svah zářezu, společně s tím došlo k jeho zpevnění a k obnovení funkce trativodu.
Nástupiště u koleje č. 1 v zastávce Dolní Loučky bylo vybudováno jako mimoúrovňové vnější nástupiště z prefabrikovaných prvků SUDOP, s nástupní hranou 550 mm nad projektovanou niveletou TK. Délka nového nástupiště bude 170m a bude vybaveno novým osvětlením.
V rámci stavby byla také provedena rekonstrukce nevyhovujícího zařízení trakčního vedení.
Úpravy zabezpečovacího zařízení zahrnovaly demontáž starých a montáž nových kódovacích smyček v žst. Tišnov a Řikonín, u návěstních bodů demontáž a montáž repasovaných stykových transformátorů a demontáž starých a montáž nových lanových souprav.

Více informací na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: