Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Veselí nad Lužnicí, Horusice

Datum zahájení: 15.4.2013   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.6.2011

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 11.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 094 590 346 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 946 428 004 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 032 320 950 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Původní provozně technické parametry dotčeného traťového úseku i žst. Veselí nad Lužnicí (rychlost, prostorová průchodnost, norma zatížení, délky a osové vzdálenosti kolejí, uspořádání nástupišť, způsob zabezpečení a řízení provozu) neodpovídali nejen standardům pro železniční tratě zařazené do transevropské sítě, ale ani aktuálním národním normám, a významně zaostávaly za technickým vývojem. Hlavním cílem projektu byla proto modernizace železniční infrastruktury na úroveň vyžadovanou pro národní tranzitní železniční koridory, aby se traťový úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí nestal úzkým místem 4. TŽK, a nedošlo tak ke znehodnocení již realizovaných investic do modernizace tohoto TŽK. Stavebně technické řešení traťového úseku Horusice - Veselí nad Lužnicí lze rozdělit na dvě zcela odlišné části, jejichž rozhraní tvoří zastávka Veselí nad Lužnicí. Úsek mezi výhybnou Horusice a zastávkou Veselí nad Lužnicí byl zdvoukolejněn zřízením druhé traťové koleje vpravo a modernizován na rychlost 160 km/h pro klasické i naklápěcí soupravy. Od zastávky Veselí nad Lužnicí po žst. Veselí nad Lužnicí opouštil trať stávající těleso a nyní je vedena dvoukolejnou přeložkou ve zcela nové stopě. Přeložka trati umožnila s ohledem na územně technické podmínky dosažení rychlosti 135 - 145 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro naklápěcí jednotky.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Stavba dále zahrnovala přestavbu značné části žst. Veselí nad Lužnicí. Hlavním obsahem přestavby bylo zajistit průchod koridorové trati stanicí tak, aby byla v celé její délce plynule dodržena vyšší rychlost vlaků a ostatní standardní evropské provozně technické parametry. Součástí stavby byla i plná peronizace stanic, tj. vybudování ostrovních krytých nástupišť s mimoúrovňovým a bezbariérovým přístupem u kolejí, u nichž zastavují vlaky osobní přepravy nebo projíždějí vlaky rychlostí nad 120 km/h. Vybudován byl také moderní integrovaný informační systém pro cestující zahrnující i přilehlé zastávky. Trať i stanice byly vybaveny moderním automatickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, které je připraveno pro dálkové ovládání a pro nasazení jednotného evropského zabezpečovacího a řídícího systému (ERTMS) v souladu s požadavky interoperability. Adekvátně bylo modernizováno i sdělovací zařízení. Provedena byla nezbytná sanace železničního spodku a inženýrských staveb a namontován nový železniční svršek standardního evropského typu (UIC 60). V celém úseku tak byla po hlavních kolejích dosažena prostorová průchodnost UIC GC a trať vyhovuje pro třídu zatížení D4 Další informace na stránkách příjemce http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava/horusice-veseli.html

Poslední aktualizace údajů: 26.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: