Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Nesovice (Vyškov)

Datum zahájení: 12.9.2007   Datum ukončení: 31.7.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.3.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 63 654 834 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 89 935 177 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 56 166 179 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci stavby se na bučovickém zhlaví v hlavních kolejích č. 1 a 2 provedla rekonstrukce stávající dvojité kolejové spojky jejím rozložením na dvě jednoduché kolejové spojky tvořené výhybkami č. 9/11 a 12/13 a rekonstrukce výhybek č. 8 a 10 zapojených do koleje č. 3 a 5. Směrové poměry v hlavních kolejích byly upraveny tak, aby vyhověly pro rychlost V=80km/h (výhledově pro V=90 km/h). Kolejová spojka 9/11 je  pro V=80 km/h a kolejová spojka 12/13 pro V=60 km/h. Současně s rekonstrukcí výhybek a přípojných polí k těmto výhybkám se provedla rekonstrukce železničního spodku. Z pražcového podloží byla odstraněná nevhodná zemina a nahrazena novými konstrukčními vrstvami, které zajistily požadovanou únosnost železniční pláně (Epl=40 MPa). V rámci stavby bylo vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení (elektronické stavědlo s počítači náprav a elektromotorickými přestavníky).


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: