Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany - Skochovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Týnec nad Sázavou

Datum zahájení: 1.1.2011   Datum ukončení: 31.12.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.2.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 50 984 904 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 86 373 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 35 392 191 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční most v km 9.531 trati Čerčany - Skochovice převádí jednokolejnou neelektrifikovanou trať přes údolí řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou. Jedná se o ocelový příhradový most o dvou polích postavený v roce 1896.
Tato trať si zachovává svůj dopravní význam pro okolní města a obce a předpoklad je, že si ho udrží i do budoucna a proto je nutno udržovat její stav v provozuschopném stavu odpovídajícímu bezpečné a plynulé dopravě s jistou úrovní pohodlí pro cestující. S tímto přímo souvisí kvalita kolejového svršku a objektů na trati. Již v minulých letech proběhlo několik rekonstrukcí traťového úseku Čerčany - Týnec n.S. a žst. Týnec n.S. - žst. Jílové u Prahy. Rekonstrukce tohoto mostu byla logickým propojením obou traťových úseků. Po trati Čerčany - Skochovice se dopravují štěrky na IV. tranzitní koridor z lomu Krhanice, a proto bylo nezbytné provést rekonstrukci tohoto mostu, která odstranila jeho havarijní stav, který omezoval přechodnost této tratě.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Předmětem a náplní stavby byla komplexní rekonstrukce mostu. Stavba představovala rekonstrukci nosné konstrukce obou polí a částečnou přestavbu spodní stavby, která nyní bezpečně přenáší zvýšené zatížení od dopravy do základů a zároveň byla tvarově přizpůsobena nové ocelové konstrukci. Most byl demontován a nahrazen novou svařovanou konstrukcí o dvou mostovkách délky 53,4 m a šíře 6,84m. Nová ocelová konstrukce je tvořena spojitou příhradovou bezsvislicovou konstrukcí s dolní plechovou ortotropní mostovkou, tvořící žlab kolejového lože. Opěry mostu byly zesíleny mikropiloty a středový pilíř byl nově vybudován.
Rozsah úprav železničního svršku byl dán mezi nejbližšími výhybkami před a za mostem v délce 122.573 m, dále se pak již jednalo pouze o podbití tratě v důsledku napojení do současného stavu. Po dokončení rekonstrukce mostu bylo zřízeno nové průběžné kolejové lože a nový železniční svršek tvaru S49/SB8 (užitý), žebrové podkladnice, svěrky ŽS4, rozdělení "c". Přípojná pole k výhybkám byla zřízena tvaru S49/dřevěné pražce (nové), žebrové podkladnice, svěrky ŽS4, rozdělení "c". Návrhová rychlost trati je 50 km/h.

Další informace na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: