Technické a administrativní zabezpečení Zprostředkujícího subjektu OPD a vzdělávání - 2011


Příjemce:
Státní fond dopravní infrastruktury

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2011   Datum ukončení: 31.12.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.2.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 22 000 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 25 882 353 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 4 491 147 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci projektu byly zajišťovány technické a administrativní podmínky pro výkon činností delegovaných na ZS OPD a zvyšována odborná kvalifikace zaměstnanců SFDI. Dané prostředky byly používány pouze na běžné výdaje.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Popis realizace projektu jednotlivých aktivit:
Finanční prostředky technické pomoci byly v rámci projektu využity na:
a) Nákup materiálu
Jednalo se o vybavení vytvářející technické zázemí pro práci příslušných zaměstnanců, např. počítačové vybavení, tiskárny, kancelářské potřeby.
Objem nakupovaného materiálu se  odvíjel od aktuálních potřeb SFDI.
b) Nákup vody, paliv a energie
Prostředky byly vynakládány na nákup elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a pohonných hmot, vynaložených na zaměstnance SFDI zapojených do implementace OPD.
c) Vzdělávání
Jednalo se o zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců implementujících OPD, v souladu s Plánem vzdělávání (školení, odborných seminářů, nákupu vzdělávacích materiálů, poradenských služeb, analýz a studií).
d) Služby
e) osobní náklady na zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD. Jednalo se o mzdové prostředky (platy) a zákonem stanovené obligatorní výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění, odvod do Fondu kulturních a sociálních potřeb) a motivační odměny dle UV 818/2007.


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: