Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Přerov

Datum zahájení: 10.9.2009   Datum ukončení: 31.1.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.10.2010

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 13.12.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 766 051 866 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 4 488 607 791 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 597 109 321 Kč (k 10.6.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba „Rekonstrukce žst.Přerov, 1.stavba“ byla liniovou dopravní stavbou. Význam železničního uzlu Přerov na síti tranzitních železničních koridorů je dán především jeho polohou. Je jedním z důležitých železničních uzlů na II. tranzitním koridoru Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné a zároveň na rameni Přerov – Česká Třebová je přípojnou větví II. koridoru. Do železničního uzlu Přerov je dále zaústěna trať Brno – Přerov.

Obsahem rekonstrukce kolejiště žst.Přerov v rámci 1.stavby byl dvoukolejný průtah uzlem včetně řešení obvodu osobního nádraží. Traťová rychlost v úseku přednádraží byla  rekonstrukcí zvýšena na 160 km/h, v osobním nádraží mimo nástupištní hrany 80 km/h. Byla provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. nového odvodnění. Byla provedena rekonstrukce mostních objektů. Průtahové koridorové koleje jsou vedeny mimo nástupištní hrany mezi stávajícím prvním a druhým nástupištěm, které se zrušilo a je nyní v odsunuté poloze tak, že mezi novým druhým a stávajícím prvním nástupištěm byly položeny čtyři dopravní koleje. S tímto řešením změnilo svou polohu i stávající nástupiště č.3 a č.4. Bezbariérový mimoúrovňový přístup cestujících k nástupištím byl zajištěn novým - jižním podchodem doplněným výtahy a rekonstruovaným stávajícím podchodem. Stávající zastřešení nástupišť bylo repasováno a osazeno na nová nástupiště. Byly zrekonstruovány silnoproudé rozvody, osvětlení železniční stanice a trakční vedení. Bylo zřízeno elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Na základě rozhodnutí investora byla stavba rozdělena na dvě části resp.stavby: „Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba “ a „ Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba “.
Začátek 1.stavby byl v km 178,480 úseku tratě Otrokovice – Přerov, stavba pokračovala přes přednádraží a osobní nádraží až po konec stavby resp. rozhraní 1. a 2.stavby tj. do km 185,615 traťového úseku Přerov – Prosenice a v km 184,611 traťového úseku Přerov - Dluhonice. Zbývající části traťových úseků Přerov – Prosenice, Přerov – Dluhonice vč. výhybny Dluhonice a kolej č. 1S Dluhonické spojky byly zařazeny do 2.stavby.
Rozsah prací v jednotlivých úsecích na nichž se nachází žst.Přerov:
a) Hlavní práce
Modernizace hlavní TEN – T trasy - II.TŽK (rekonstrukce železničního spodku a svršku, nástupišť, mostů, pozemních objektů, trakčního vedení, elektrických rozvodů a osvětlení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, výstavba protihlukových opatření:
-         od km 179,895 do km 184,436 270 t.ú. Přerov - Prosenice a do km 184, 384 285 t.ú. Přerov - Dluhonice
-         od km 87,901 do km 87,334 330 t.ú. Přerov - Věžky (Brno)
b) Práce vyvolané realizací projektu Rekonstrukce žst.Přerov 1.stavba
Úprava stávajícího zabezpečovacího zařízení:
-         od km 184,436 270 do km 185,615 000 t.ú. Přerov - Prosenice
-         od km 184,384 285 do km 184,611 000 t.ú. Přerov - Dluhonice
-         od km 178,480 do km 179,895 t.ú. Říkovice - Přerov
-         od km 87,334 330 do km 86,580 000 t.ú. Přerov - Věžky (Brno)


Další informace na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: