Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Holoubkov, Medový Újezd, Hůrky, Rokycany, Mýto, Kařez, Mirošov, Hrádek, Cekov, Svojkovice, Dobřív, Kamenný Újezd

Datum zahájení: 28.5.2009   Datum ukončení: 30.4.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.7.2010

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 15.5.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 891 161 984 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 264 179 220 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 641 609 302 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany byl součástí Transevropské dopravní sítě a také jeho prioritního projektu č. 22 (železniční trať Athény – Sofia – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany).
Z hlediska dopravní politiky ČR je tato trať součástí III. tranzitního železničního koridoru (st. hranice SRN/ČR – Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Přerov – Ostrava – Mosty u Jablunkova – st. hranice ČR/SR). Úsek Praha – Plzeň – Cheb st. hranice byl tvořen skupinou 9 projektů, z nichž jedním byl projekt Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“. Technické parametry železniční infrastruktury České republiky jsou dané dokumentem „Zásady modernizace železniční sítě ČR“, který vychází z požadavků legislativy Evropského společenství a z požadavků mezinárodních dohod AGC a AGTC na interoperabilitu.
Traťový úsek Zbiroh – Rokycany navazoval na stavbu Beroun – Zbiroh v km 66,347 a končil v km 88,007, kde začínala stavba Rokycany – Plzeň. Měl tedy délku 21,66 km a zahrnoval čtyři železniční stanice: Zbiroh, Kařízek, Holoubkov, Rokycany a zastávky Mýto a Svojkovice. Stanice Kařízek, Holoubkov a Rokycany byly rekonstruovány, stanice Zbiroh byla zrušena a byla zřizena  nová zastávka Kařez. Trať je dvoukolejná, elektrizovaná střídavou trakcí 25 kV/50 Hz, se zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, ve stanicích reléovým, na trati obousměrným autoblokem.
Stavba zajistila základní parametry modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4. Úprava směrových poměrů byla řešena tak, aby v ucelených úsecích bylo dosaženo maximální rychlosti 120 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní. Na několika místech došlo k výraznějším posunům stávajících os kolejí. Největší směrové korekce trati byly provedeny v prostoru rušené žst. Zbiroh a za žst. Kařízek. Dalšími významnými opatřeními byla tedy modernizace sdělovacího zařízení, trakčního vedení a staničního zabezpečovacího zařízení.
Optimalizovaná trať poskytuje cestujícím vyšší standard služeb poskytovaných jednotlivými železničními operátory. Zvýšený standard je charakterizován zejména zvýšenou bezpečností, pohodlím a rychlostí přepravy. Co se týče přepravy zboží, modernizace zvýšila její efektivitu splněním parametrů AGC a AGTC.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informaní na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: