Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Nesovice

Datum zahájení: 15.2.2010   Datum ukončení: 15.6.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.7.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 139 513 842 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 205 988 208 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 120 425 684 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Účelem stavby bylo odstranit nevyhovující stavebně technický stav staničních kolejí, výhybek a zabezpečovacího zařízení na nemotickém zhlaví železniční stanice Nesovice. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce železničního svršku, která umožnila zvýšení traťové rychlosti v hlavních staničních kolejích z 80 km/hod na 90 km/hod, v ostatních kolejích a kolejových spojkách 50-60 km/hod. Délka rekonstruovaných staničních kolejí svrškem S49 je 2342 m, počet nových poměrových výhybek na betonových pražcích II. generace je 7 ks. Ve stanici byla vybudována místo stávajících sypaných nástupišť nová nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad temenem kolejnice a délkou nástupních hran 540 m -1 oboustranné nástupiště o délce 180 m a 1 vnější nástupiště o délce 180 m. Současně s rekonstrukcí kolejí a výhybek se provedla rekonstrukce železničního spodku a umělých staveb (3 propustků a 1 železničního mostu). Bylo vybudováno  elektrické přetápěcí zařízení pro vlakové soupravy a lokomotivy. Výhybky na nemotickém zhlaví v hlavních kolejích byly vybaveny elektrickým ohřevem. Součástí stavby byly i elektrické rozvody a osvětlení stanice. Bylo dobudováno  zabezpečovací zařízení v žst. Nesovice, včetně napojení do přilehlého traťového  úseku na Bučovice a v železniční stanici Bučovice. 
Přejezd v km 40,188 byl rekonstruovaný - na přejezdu bylo vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky, byla provedena přejezdová konstrukce z celopryžových panelů s napojením komunikace. Ve vzdálenosti 2,5 m od kraje přejezdu byl vybudován přechod pro pěší s napojením chodníků na stávající stav. Zabezpečení přejezdu a úpravy na přechodu pro osoby s omezenou schopností orientace přispívají ke zvýšení bezpečnosti.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: