Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Bojkovice

Datum zahájení: 15.12.2009   Datum ukončení: 31.3.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.3.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 188 809 650 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 292 734 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 151 478 213 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem stavby byla rekonstrukce železničního svršku a spodku, zřízení oboustranného nástupiště s délkou nástupní hrany 233m. a 150m . Vnější nástupiště má nyní délku 70m. Výška nástupních hran je 550 mm nad temenem kolejnice. Na nástupiště je zajištěn bezbariérový přístup centrálním úrovňovým přechodem. Rekonstrukce železničního spodku a svršku vyřešila vymístění slavičínského zhlaví ve směru k výpravní budově, čímž došlo ke snížení počtu kolejí na přejezdu v km 129,619 z pěti na dvojkolejný přejezd. Délka rekonstruovaného úseku byla 1220m (km 129,026 - km 130,246), bylo vloženo 5 ks nových výhybek a 2 ks užitých. Byla odpojena rušená vlečka Statestrong. Železniční spodek byl upraven na požadovanou únosnost včetně odvodnění kolejiště pomocí trativodů a příkopů. Byl rekonstruovaný propustek v km. 129,865. Součástí stavby byl nový objekt pro technologická zařízení. Bylo rekonstruováno zabezpečovací zařízení staniční na 3. kategorii elektronického typu, včetně návazných traťových úseků a zabezpečení přejezdů v km 130,014 a 129,619. Rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení došlo k úspoře 10 pracovníků.
Do rozsahu stavby náležel i náhradní zdroj, rozvodna nízkého napětí a 3kV, trafostanice, osvětlení stanice a nástupišť. 8ks výhybek bylo opatřeno elektroohřevem.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 3.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: