Rozšíření vlečky v areálu Lovochemie, a.s.


Příjemce:
Lovochemie, a.s.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Lovosice

Datum zahájení: 27.5.2009   Datum ukončení: 30.4.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.9.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 16 040 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 47 175 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 14 435 243 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Účelem investice bylo zajistit ekologičtější a bezpečnější přepravu narůstajících objemů surovin a výrobků, a tím přispět k racionalizaci činnosti firmy, k vytvoření nových pracovních míst, ke snížení zátěže silniční sítě a posílení železniční nákladní dopravy, ke snížení hluku, emisí a spotřeby neobnovitelných zdrojů. Byla vybudována nová průjezdná kolej, zřízena nová kusá kolej a kolej, která slouží jako větev do nových kusých kolejí. Byla zrušena stávající kolejová spojka a nahrazena novými jednoduchými a křižovatkovými výhybkami. V rozšířeném kolejišti bylo osazeno šest jednoduchých a tři křižovatkové výhybky. 
Součástí stavby bylo také rozšíření stávajícího dvoukolejného živičného přejezdu. Stávající kolejová pole těchto kolejí byla vytržena a nahrazena novými kolejnicemi. Přejezd je ochráněn novým zabezpečovacím zařízením. Rekonstruována byla i přejezdová konstrukce komunikace. Modernizovány byly obě stávající koleje. Bylo zřízeno nové kolejnicové zarážedlo, vybudována nová dynamická kolejová váha, rekonstruováno kolejové lože ke směrovému a výškovému vyrovnání koleje. Nově vybudované kolejiště bylo odvodněno. Byly vloženy nové výhybky, pod nimiž bylo zřízeno kolejového lože. Podél všech nových kolejí a výhybek byly vybudovány drážní stezky. 
V kolejích č.120b, 117a, 115a a 115b došlo k vybudování nových nakládacích, vykládacích, plnících a stáčecích míst a hal souvisejících stavebních objektů. Posun jednotlivých vozů v těchto objektech je zajištěn pomocí 4 kusů vlečných vrátků (VR1 – VR4). Konstrukce vlečného vrátku umožňuje vléci kolejová vozidla o celkové hmotnosti max. 350 t. Kotvení vlečného vrátku je řešeno pomocí kotevního čepu průměru zasunutého do otvoru v betonovém základovém bloku. Za podjezdem tratě ČD došlo k úpravě svahu. Nová vlečka je napojena na stávající kolejiště současné vlečky v areálu společnosti. Napojení je zřejmé ze schématu a výkresu. Bylo provedeno napojení na stávající kanalizační síť, která má dostatečnou kapacitní rezervu.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: