Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Milovice, Lysá nad Labem

Datum zahájení: 27.8.2009   Datum ukončení: 31.8.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.11.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 216 707 151 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 354 672 915 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 191 567 273 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Elektrizace jednokolejné trati v úseku Lysá nad Labem - Milovice navazuje na již elektrizovanou stanici Lysá nad Labem (stejnosměrná trakční soustava 3kV). Elektrizace trati je řešena ve stávající stopě, kolejové řešení je minimalizováno. V rámci stavby došlo k nezbytným úpravám, které jsou vyvolané elektrifikací a očekávaným vyšším zatížením tratě. Nebyly provedeny žádné přeložky ani posuny osy koleje. Z hlediska pozemních objektů došlo pouze k úpravám stávajících objektů. V rámci stavby byly demolovány stávající nevyužívané objekty SŽDC. Objekty v majetku ČD byly zachovány s minimem úprav. Individuální protihluková opatření na obytných objektech (úprava či výměna oken) byla realizována tak, aby tvar, materiál a barva odpovídaly stávajícímu stavu

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: