Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Třinec, Český Těšín, Frýdek-Místek

Datum zahájení: 13.5.2009   Datum ukončení: 31.10.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.11.2009

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 18.7.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 939 851 227 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 412 201 554 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 789 542 525 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Délka rekonstruovaného úseku je 11,490 km. Traťová rychlost se po ukončení projektu zvýšila z 60-100km/hod na 120-160 km/h. Součástí projektu byla rekonstrukce železničního svršku: nový UIC 22 467 m, užitý S49/R65 3 124 m. Součástí projektu byla i rekonstrukce nástupišť tak, aby vyhovovala osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, nástupiště s hranou 550 mm v délce 2 540 m. Rekonstrukce mostních objektů na třídu zatížitelnosti D4 při rychlosti 160 km/h: 9 mostů, 9 propustků. Nové mostní objekty vyhovující třídě zatížitelnosti D4 při rychlosti 160 km/h: 5 mostů, 2 propustky. Modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení: traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - 8 100 m, výhybkové jednotky zabezpečené staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - 61 ks, přejezdové zabezpečovací zařízení nové 6 ks, evropský vlakový zabezpečovací systém ECTS úrovně 2 - 33 ks. Sdělovací zařízení - traťový kabel 16 km, optický kabel 17 km, místní kabelizace 12,4 km, rozhlas pro cestující - 1 stanice, integrované telekomunikační zařízení - 3 zastávky, elektronická požární a zabezpečovací signalizace - 1 stanice + spínací stanice. Nové rozvodny nn - 1, nové trafostanice 22/0,4 kV - 5 ks, výhybky vybavené elektrickým ohřevem výměn 30 ks, úpravy křížení venkovního a kabelového vedení vn/nn s tratí ČD. Trakční vedení nové rozvinutá délka 45,8 km. Protihlukové stěny - 4 364 m, individuální protihluková opatření - 3220 m2.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce "http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava/bystrice-cesky-tesin.html"

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:

Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: