Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Benešov, Olbramovice, Votice, Bystřice u Benešova

Datum zahájení: 1.7.2009   Datum ukončení: 31.12.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 9.11.2009

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 27.4.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 3 897 516 656 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 7 271 184 948 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 600 449 556 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo realizací tohoto projektu dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Současně s přispěním k dosažení globálního cíle bylo realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je modernizace a rozvoj železničních tratí na sítě TEN-T, včetně železničních uzlů. Realizací projektu bylo dosaženo třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC; zvýšení jízdní rychlosti do 160 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou a zároveň do 160 km/h i pro klasické soupravy. Součástí stavby bylo zdvojkolejnění celého úseku, přestavba kolejiště železniční stanice Votice a Olbramovice (nová nástupiště s podchodem); dostupnost železničních veřejných prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; výrazné zlepšení směrových poměrů; výstavba protihlukových opatření. Realizací projektu traťový úsek splňuje parametry uvedené v dohodách AGC a AGTC. Kromě toho se realizací projektu zlepšily zejména tyto skutečnosti: kultura cestování (plynulosti jízdy a odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách), informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu, bezpečnost provozu a zkrácení jízdních dob jak v osobní, tak i nákladní přepravě, hlukové poměry v okolí trati.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Délka rekonstruovaného úseku je 18,406 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je do 100 km/h. Zřízení koleje - nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním v délce 36 830 m, užité S 49 s tuhým upevněním v délce 5 687 m. Výhybky - 20 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 16 ks nových výhybek S 49 (přednostně užité). Součástí stavby bylo zdvojkolejnění celého úseku. Sanace železničního spodku - celkem 39,813 km. Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 2, nové vnější nástupiště ve stanici 3. Nástupiště vnější na zastávce 4 nové. Železniční mosty a podchody - nové 5, rekonstruované 17, zrušené 3, návěstní lávky 3, nové železniční propustky 6, rekonstruované 10, rušené propustky 3, nové zdi 5, rušené zdi 1, nové silniční mosty 2, rekonstruované silniční mosty 6 a 1 zrušený silniční most. Součástí stavby byly 2 nové silniční propustky a 3 rekonstruované. Protihlukové zdi v délce 4 536 m. Staniční zabezpečovací zařízení - elektronická stavědla 2. Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby. Sdělovací zařízení - dálkové ovládání signalizačního zařízení 18,405 km. Výstavba TV - celková montážní délka dvoukolejné trati je 43,860 km. Další informace na stránkách příjemce "http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava/votice-benesov-u-prahy.html"

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: