Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391 - 226,018 trati Havlíčkův Brod - Okrouhlice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Havlíčkův Brod

Datum zahájení: 23.10.2007   Datum ukončení: 30.6.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.2.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 73 365 026 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 108 116 880 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 57 209 075 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem bylo snížení hlukové zátěže, zkvalitnění železniční dopravy a zvýšení její bezpečnosti. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.
V rámci stavby se řešila rekonstrukce z hlediska zajištění směrových a sklonových poměrů pro rychlost 70 km/h. Došlo k rekonstrukci železničního svršku v koleji č.1 a 2 tvaru S49 s pružným upevněním E14 (VW14). Kolej byla upravena jako bezstyková. Došlo i k úpravě štěrkového lože. Součástí stavby byla i nutné sanační úpravy pláně železničního spodku v koleji č. 1 a 2 včetně rozšíření drážních stezek a úprava odvodnění pomocí odvodňovacích příkopů. Dále byly předmětem stavby úpravy zabezpečovacího zařízení, úprava trakčního vedení a  i přeložka betonových tras a ukolejnění. Rekonstrukce zajistila směrové a sklonové poměry pro rychlost 70 km/h. Kolej je bezstyková, tvaru S49 s pružným upevněním.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: