Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Předotice, Drhovle

Datum zahájení: 21.9.2005   Datum ukončení: 30.9.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.12.2007

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 16.5.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 560 188 856 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 397 756 756 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 504 592 754 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba rychlostní silnice R4 v kategorii R22,5/100 a úseku připojení silnice I/20 v téže kategorii v rámci výstavby miimoúrovňové křižovatky. Projekt zahrnoval 3 hlavní úseky, jeho celková délka činila 2 610m. Hlavní trasu projektu v délce 2 150 m tvořila silnice R4 (790 m), silnice I/4 (1050 m) a úprava silnice I/20 (310 m). Do celkové délky projektu se započítala také úprava silnice I/20 směrem na Blatnou  v délce 460 m. Úsek stavby navazoval na předchozí dokončenou stavbu I/20 Písek, 7.stavba a stavbu R4 Mirotice - Třebkov.

Součástí stavby  bylo 6 mostních objektů o celkové délce 460 m, opěrné zdi délky 140 m a protihluké stěny v délce 550 m. V rámci projektu byla provedna úprava větví mimoúrovňové křižovatky v délce 3 425m. 

Účelem stavby bylo vybudování kapacitní mimoúrovňové křižovatky s bezkolizním připojením silnic I/4 (budoucí rychlostní silnice R4) a silnici I/20 (E49). Zmíněné komunikace propojují Jihočeský kraj se Středočeským a Plzeňským krajem. Lokalita Nová Hospoda ležící severozápadně od Písku je místem, kde se vzájemně kříží dvě silnice první třídy. Jedná se o silnici vedoucí od Prahy směrem na Strakonice a hraniční přechod Strážný se SRN a silnici I/20 vedoucí z Českých Budějovic přes Písek na Plzeň. Pro zabezpečení začlenění stavby do krajiny a snížení dopadu naž životní prostředí jsou součástí stavby pasivní protihluká opatření a ozelenění stavby.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Výstavba křižovatky umožnila podstatné zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti jízdy a odstranění dopravních kongescí. Realizací projektu došlo také k výrazným úsporám provoních nákladů, zlepšení dostupnosti regionů a ke snížení dopadů na životní prostředí.

Tento projekt byl dokončen a uveden do provozu již v roce 2008.


Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: